Op deze pagina vindt u ons verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hieronder ziet u de pdf-versie van het programma, maar ook van het essay-boek. Een boek vol persoonlijke visies over samen, gezond en groen. Zowel het verkiezingsprogramma als het essay-boek is te downloaden.

Leest u liever het volledige programma op deze pagina? Dat kan natuurlijk ook, u vindt het onder de pdf’s.

Verkiezingsprogramma 2018

Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van PrO voor de komende raadsperiode. Het programma is tot stand gekomen met de inbreng van veel leden en betrokkenen bij PrO. Het bestaat uit drie delen:

 1. De wereld volgens PrO: wat zijn voor PrO de belangrijkste waarden die wij hanteren als richtsnoer bij ons handelen.
 2. Op de onderdelen Samen, Gezond, Groen en Bestuur geven wij aan wat wij in de komende periode willen gaan doen.
 3. Een aantal bijdragen van betrokken inwoners en PrO-leden over enkele thema’s die hen bijzonder aangaan. Deze stukken zijn geschreven op persoonlijke titel, maar passen wel in het gedachtegoed van PrO. Deze essays zijn in een apart deel opgenomen.

De wereld van PrO

PrO is opgericht door GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 en bundelt de progressieve politieke krachten in de gemeente Oisterwijk. PrO staat voor Progressief Oisterwijk en daarmee voor:

 • Dienstbaarheid. De lokale overheid dient zich dienend op te stellen, met name oog hebbend voor het faciliteren van mensen die op eigen kracht (nog) niet in staat zijn volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Dienstbaarheid komt voort uit een innerlijke overtuiging en is iets anders dan klantgerichtheid.
 • Eigenheid. De kracht van individuele mensen zelf en van de samenleving als geheel dient nadrukkelijk ondersteund te worden. Het is daarbij niet de bedoeling om zaken over te nemen, maar om de positieve krachten te versterken.
 • Saamhorigheid. Het participeren van alle mensen, ook van mensen met minder mogelijkheden, moet met kracht bevorderd worden. Wij streven naar sociale cohesie en naar verbindingen tussen mensen en groepen.
 • Verscheidenheid. Mensen mogen verschillend zijn en zich verschillend uiten. Voor alle groepen dient er een volwaardige plaats in de samenleving te zijn. Diversiteit in kleur, geloof, leeftijd en overtuiging is een meerwaarde voor de samenleving, geen bedreiging.
 • Duurzaamheid. Mensen moeten kunnen leven in een omgeving die mogelijkheden en kansen biedt op een harmonieuze ontwikkeling, nu en in de toekomst. Wij willen een leefbare wereld doorgeven aan de volgende generaties.
 • Gezondheid. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het beschermen van de gezondheid van zijn inwoners. Gezondheidsbedreigende omgevingsfactoren dienen weggenomen te worden.
 • Innovatie. Met een open blik naar de toekomst willen we vernieuwende ideeën een kans geven bij het ontwikkelen van beleid.

Samen

PrO streeft naar een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, ook mensen met een lichamelijke of psychische beperking, of welke andere beperking dan ook. Solidariteit met de medemens is vanaf het begin een kernwaarde van PrO geweest. Het zit in de genen van PrO.

De decentralisaties hebben de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet (voorheen Wet werk en bijstand) en de Jeugdwet. Op grond van deze wetten krijgen alleen zij die dat echt nodig hebben, zorg en ondersteuning van de overheid. Wie dat nog enigszins kan, moet voor zichzelf zorgen, waardoor mensen zonder een persoonlijk netwerk in de problemen komen. PrO zal zich ervoor inzetten dat iedereen die recht heeft op ondersteuning door de overheid, dat ook daadwerkelijk krijgt. Wij willen ervoor zorgen dat zij die het echt moeilijk hebben, niet buiten de samenleving komen te staan. Wij willen de mogelijkheden die de drie wetten ons bieden, ruimhartig en maximaal benutten.

PrO wil de samenleving actief betrekken en faciliteren bij het verlenen van de eenvoudige zorg en ondersteuning die de overheid niet meer biedt. Wij willen initiatieven van inwoners op dit gebied een serieuze kans geven. Wij koesteren onze vrijwilligers en mantelzorgers. Wij willen niet afwachten, maar de inwoners actief opzoeken. Wij willen het vertrouwen van onze inwoners in hun lokale overheid herstellen. Dat vereist een ander beleid dan de afwachtende, houding van het huidige college.

Laat duidelijk zijn: individueel doen mensen al heel veel. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een rijk en actief verenigingsleven en een breed scala aan sociale activiteiten, door burgers zelf ondernomen. Er zijn echter te veel witte plekken, er gebeurt te veel niet. Op te veel gebieden ontbreekt de noodzakelijke samenhang en loopt de continuïteit gevaar. PrO wil daar iets aan doen. PrO wil dat de gemeente een actieve regisserende rol gaat spelen.

PrO vindt betaald werk het meest voor de hand liggende pad naar volwaardige deelname aan de maatschappij. Vrijwilligerswerk kan voor de samenleving echter even belangrijk zijn. Ondersteuning van mensen met een sociale uitkering moet dan ook gericht zijn op het vinden van werk, betaald of onbetaald. Vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar het vinden van een betaalde baan. Wanneer dit onderdeel is van de tegenprestatie die de ontvanger van een bijstandsuitkering moet leveren, moet vrijwilligerswerk toegesneden zijn op de capaciteiten en ambities van de persoon in kwestie.

De bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met beperkingen van voor het publiek toegankelijke gebouwen laat te wensen over. Het Senioren Kennis Netwerk heeft daar onderzoek naar gedaan. PrO wil de aanbevelingen van hun rapport snel opvolgen.

De gemeente Oisterwijk beschikt over te weinig betaalbare woningen. Voor verschillende doelgroepen, zoals starters en ouderen, of huurders met een inkomen net boven de huurgrens, zijn er op dit moment nauwelijks woonkansen. Dat ligt voor een groot deel aan de politieke keuzes die de laatste jaren zijn gemaakt, waardoor een enorme achterstand is ontstaan. PrO vindt dat onacceptabel en wil dat een inhaalslag maken, waarbij we alternatieve oplossingen, zoals tijdelijke woningen, niet schuwen.

PrO wil dat de jeugd van middelbare schoolleeftijd mogelijkheden heeft om binnen onze dorpen elkaar te ontmoeten en uit te gaan. PrO gelooft in de kracht van jongeren en wil hun initiatieven op dit gebied, waar mogelijk, ondersteunen.

PrO wil de beoefening van sport en culturele activiteiten door onze jeugd bevorderen.

Waar gaan wij aan werken

De inzet van de samenleving zelf

 1. Oisterwijk is een diverse gemeenschap; behoeften en wenselijke sociale ondersteuning verschillen per wijk. PrO wil een functionaris aanstellen die tot taak heeft de sociale behoeften in de wijken te monitoren en wijkgerichte activiteiten van inwoners op het gebied van zorg en welzijn te ondersteunen. 
 2. Sommige door vrijwilligers gedreven activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur van onze gemeenschap geworden. Als zo’n activiteit te groot wordt, kan het organiseren en coördineren ervan voor een vrijwilliger te veel worden. Voor deze categorie van vrijwilligersactiviteiten moet een professionele ondersteuningsstructuur worden gecreëerd. 
 3. De formele (betaalde) zorg heeft te weinig capaciteit om voldoende aandacht te kunnen besteden aan preventie en nazorg. Op deze gebieden, waar de problematiek lichter is, kunnen (geschoolde) vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren. PrO wil een effectieve samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en formele zorg tot stand brengen. 
 4. Mantelzorgers zijn onmisbaar om onze zieken en ouderen de zorg te geven die zij nodig hebben. Naar schatting zijn in Oisterwijk meer dan 600 mantelzorgers (te) zwaar belast.
  PrO wil voldoende respijtzorg voor hen realiseren: laagdrempelige dagopvang, zowel voor korte als langere periodes, ook voor de verzorgden die nog geen indicatie hebben. Verder zetten wij in op een royale verstrekking van huishoudelijke hulp en op het faciliteren van maatjesprojecten waarbij vaste vrijwilligers ondersteuning bieden.
 5. Alle initiatieven van inwoners die de sociale structuur van onze gemeenschap kunnen versterken, dienen gesteund te worden. Met name vernieuwende ideeën dienen een kans te krijgen. 
 6. De gemeente dient het gehele veld van informele zorg (vrijwilligersactiviteiten en mantelzorg) actief te monitoren. Wanneer belangrijke informele voorzieningen of activiteiten ontbreken of dreigen weg te vallen, dient de gemeente initiatieven te nemen om deze tot stand te brengen dan wel te herstellen.

Ondersteuning van hen die het op eigen kracht niet redden

 1. PrO wil de toenemende eenzaamheid in onze vergrijzende samenleving te lijf te gaan. Wij willen meer laagdrempelige ontmoetingsplaatsen creëren. Wij willen maatjesprojecten stimuleren die ouderen helpen weer een netwerk op te bouwen. Het houden van huisdieren mag niet worden belemmerd, daarom moet de hondenbelasting worden afgeschaft. 
 2. Toename van eenzaamheid en hulpbehoevendheid zijn sluipende processen. PrO wil de huishoudelijke hulpkrachten een signaleringsrol geven en hen daartoe ruimte geven voor voldoende menselijk contact met kwetsbare cliënten. 
 3. Armoede is een ernstige belemmering om aan de samenleving mee te doen en gaat vaak samen met eenzaamheid. Ca 30 % van de huurders van woningcorporatie Leystromen in de gemeente Oisterwijk, ofwel 775 huishoudens, leven onder de armoedegrens. PrO wil hen stimuleren om uit de armoede te komen. Dat kan door het opzetten van lotgenotenprojecten, mede uitgevoerd door ervaringsdeskundigen, gericht op versterking van veerkracht en ontwikkeling van talenten. Verder wil PrO een ruimhartig minimabeleid voeren, dus maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt. 
 4. Het is belangrijk om schuldenproblemen in een vroeg stadium aan te pakken. PrO wil een onafhankelijk vertrouwenspersoon aanstellen die mensen met geldproblemen verder kan helpen. PrO wil met de leveranciers van nutsvoorzieningen eenzelfde afspraak maken als met de woningcorporatie over de melding van betalingsachterstanden en die melding via de vertrouwenspersoon laten lopen. Schuldhulpverleners moeten de ruimte krijgen om een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen en hen te begeleiden om terugval te voorkomen. 
 5. PrO heeft speciale aandacht voor vluchtelingen en statushouders. Wij willen hun inburgering en kansen op meedoen in onze samenleving versterken door taalcursussen in Oisterwijk aan te bieden en door hen de gelegenheid te geven vrijwilligerswerk te doen dat aansluit bij hun interesses en capaciteiten. 
 6. PrO wil een laagdrempelig informatiepunt inrichten, onafhankelijk van de gemeente, waar iedere inwoner met een hulpvraag terecht kan. Het informatiepunt wijst de weg naar ondersteuning door de gemeente op basis van de drie sociale wetten, maar ook naar hulp die vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstelling, huisartsen en andere partijen in het sociale veld kunnen bieden. Kennis van het gehele sociale veld is hier aanwezig.
  Behalve persoonlijk advies, moet schriftelijke informatie beschikbaar zijn voor wie geen toegang heeft tot internet, en een goed toegankelijke website voor wie in anonimiteit wil nagaan welke mogelijkheden er zijn. 

Meedoen in de samenleving

 1. Voor degenen die aangewezen zijn op een sociale uitkering, is vinden van betaald werk het eerste doel. PrO wil hen daarbij ruimhartig en zo nodig intensief begeleiden. 
 2. De tegenprestatie waartoe ontvangers van een bijstandsuitkering verplicht worden, moet onderdeel moet zijn van een begeleidingstraject naar betaald werk. De tegenprestatie moet toegesneden zijn op de capaciteiten en ambities van de persoon in kwestie en mag geen eindpunt van het traject zijn. Reeds aangegaan vrijwilligerswerk wordt daarbij zo veel mogelijk gerespecteerd. Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen worden vrijgesteld van een tegenprestatie. 
 3. De gemeente zorgt voor een voldoende aantal beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente ziet toe op een adequate begeleiding.
 4. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van voor het publiek toegankelijke gebouwen laat, volgens een onderzoek van het Senioren Kennis Netwerk, te wensen over. De gemeente dient de bereikbaarheid voor gebruikers van scootmobielen, rolstoelen en rollators en voor mensen met een fysieke of visuele beperking op peil te brengen en zorgt uiteraard voor toegankelijkheid van de eigen gebouwen (Tiliander!). De gemeente moedigt ondernemers aan om de toegankelijkheid van horeca- en winkelbedrijven te laten inspecteren en ondersteunt zo’n inspectie financieel. 

Wonen

 1. PrO wil dat de gemeente met de woningcorporatie een overeenkomst aangaat om het aantal sociale huurwoningen jaarlijks met tenminste 70 uit te breiden, totdat een kwart van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Uiteraard creëren we daarvoor in de bestemmingsplannen voldoende ruimte.
 2. PrO wil dat de gemeente met de woningcorporatie en projectontwikkelaars plannen ontwikkelt voor het bouwen van huizen voor de inwoners met een inkomen net boven de sociale huurgrens, zowel in het commerciële huursegment als in het goedkope koopsegment. In elk nieuwbouwproject dient tenminste 35% van de woningen in de categorie ‘goedkoop’ te vallen. 
 3. Een evenredig deel van de woningen moet bestemd worden voor ouderen, mensen met een beperking en voor startende jongeren. Vanzelfsprekend gaan we aan de eis voor huisvesting van statushouders voldoen.

Kansen voor jongeren

 1. PrO wil bevorderen dat jongeren na afronding van hun studie direct kunnen doorstromen naar een betaalde baan. Daarom moet de gemeente zich inzetten om, in samenwerking met de lokale werkgevers, zoveel mogelijk stageplaatsen in onze dorpen te realiseren. De gemeente geeft het goede voorbeeld door stageplaatsen te creëren binnen de eigen organisatie. 
 2. PrO wil dat de jeugd van middelbare schoolleeftijd mogelijkheden heeft om binnen onze dorpen elkaar te ontmoeten en uit te gaan. Om het mogelijk te maken dat de oudere jeugd veilig kan uitgaan in de stad, wil PrO een nachtbus op zaterdag naar en van Tilburg realiseren.
 3. PrO neemt jongeren serieus en wil hen mogelijkheden geven zich te ontplooien. PrO wil de initiatieven van jongeren om festiviteiten te organiseren, faciliteren, binnen redelijke grenzen van vermijding van overlast voor anderen.

Sport en cultuur

 1. PrO wil sport en bewegingsonderwijs stimuleren en daartoe de verbinding tussen onderwijs en sportverenigingen versterken. 
 2. Op het gebied van cultuureducatie heeft een kaalslag plaatsgevonden. PrO wil muziekonderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen die daarin geïnteresseerd zijn. PrO wil, in samenwerking met het onderwijsveld en culturele verenigingen, een plan ontwikkelen om de cultuureducatie in het onderwijs weer op peil te brengen. 
 3. De cultuurcentra zijn er in de eerste plaats voor onze eigen verenigingen. Financiële ondersteuning door de gemeente dient tot het faciliteren van de verenigingen beperkt te blijven. Professionele uitvoeringen dienen minimaal kostendekkend te zijn. 
 4. PrO wil de sportverenigingen gelijke kansen geven om zich op een gezonde wijze te ontwikkelen. 
 5. PrO wil het voornemen van de drie voetbalverenigingen om te fuseren met Den Donk als thuisbasis financieel ondersteunen met een aanpassing van de bestaande voorziening op sportpark Den Donk tot één clubaccommodatie.

Gezond

“Als je maar gezond bent”. Een veel gebruikte zegswijze. Gezondheid is ons belangrijkste, ons hoogste goed. Maar een goede gezondheid is niet voor iedereen en altijd vanzelfsprekend. Onze gezondheid wordt naast erfelijke aanleg en leefpatroon mede en, in belangrijke mate, bepaald door externe factoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan elementen als lucht- en waterkwaliteit en een (groene) leefomgeving. Laten we deze elementen in dit programma voor het gemak aanduiden als leefmilieu.

Bij het zorgen voor en waarborgen van een goed leefmilieu speelt de overheid een belangrijke rol. Onze overheid, dat wil zeggen het Rijk, de Provincie, de Gemeente en de Waterschappen, zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor een gezond leefmilieu. Een leefmilieu dat voor de burgers (en daarnaast ook voor onze fauna en flora) gezondheidsbevorderend moet zijn.

Maar ons leefmilieu gaat in kwaliteit achteruit en vormt daarmee in sommige opzichten een bedreiging voor onze gezondheid. In actie komen voor een gezond leefmilieu is nodig omdat de bedreigingen zo verschillend van aard, zo talrijk en zo omvangrijk zijn. We zullen in dit programma van PrO niet alle bedreigingen van ons leefmilieu (kunnen) benoemen. Dit programma benoemt alleen die bedreigingen waar wij als gemeente enige invloed op kunnen uitoefenen en waar PrO, via de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, invloed op kan en wil uitoefenen.

Zo is de lucht in ons leefmilieu nog steeds niet schoon genoeg. Fijnstof is daarbij een belangrijke boosdoener. Een paar cijfers van de Gezondheidsraad. Blootstelling aan fijnstof veroorzaakt 4% van de ziektelast in Nederland (roken 13%, overgewicht 5%). Menselijk handelen als bronnen van het veroorzaken van fijnstof in Nederland zijn: de landbouw: 6,4%, het verkeer 3,7%, industrie 1,9%, verwarming 1,2%, natuurlijke herkomst: 4,2%.

Veel gezondheidswinst valt dus te boeken door maatregelen die de “deken” van fijnstof in ons leefmilieu wegnemen. Gemeenten staan diverse mogelijkheden en instrumenten ter beschikking die de hoeveelheid fijnstof terug kunnen dringen. Zo kunnen fijnstoffilters worden geplaatst (Eindhoven), kunnen mosmuren worden gerealiseerd en milieuzone’s worden ingesteld. Ook kan de gemeente actief het gebruik van hout in kachels, bbq’s en vuurkorven ontmoedigen en de burgers wijzen op de negatieve effecten ervan. Maar lokale maatregelen zijn volgens de Gezondheidsraad vooral nuttig om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen; mensen die extra gevoelig zijn zoals kinderen, ouderen, astmapatiënten. Bij ruimtelijke ordening kan de gemeente daar rekening mee houden.

Naast bovengenoemde maatregelen van meer bescheiden betekenis, zijn er ook maatregelen te treffen die een veel grotere impact hebben, zoals de reductie van emissie door het autoverkeer en door het actief ingrijpen in de met afstand grootste veroorzaker van fijnstof: de (al dan niet intensieve) veehouderij.

Het moge duidelijk zijn dat PrO het niet alleen een kerntaak, maar ook een prioriteitstaak van de gemeente vindt om alles te doen wat in haar vermogen ligt om de gezondheid van onze inwoners te beschermen, te verbeteren en om voor nu en in de toekomst te waarborgen. De belangrijkste bedreigingen waaraan wij op lokaal niveau concreet iets kunnen doen en, wat PrO betreft, ook moeten doen, zijn op de eerste plaats het verminderen van de effecten van de intensieve veehouderij en op de tweede plaats terugdringen van het autoverkeer. Op verbeteringen op die beide terreinen zet PrO de komende periode sterk in.

Op het terrein van de intensieve veehouderij kiest PrO voor het scenario ‘duurzame krimp’. Dat wil concreet zeggen dat het aantal dieren op een duurzame wijze wordt teruggebracht. Deze duurzame krimp moet op termijn overgaan in “uitfasering”. PrO bedoelt daarmee het terugbrengen naar een aantal dieren dat biologisch en milieutechnisch verantwoord is.

Daarnaast wil PrO op korte termijn maatregelen tegen de stank die de intensieve veehouderij veroorzaakt. Stank ontneemt veel van onze inwoners het woongenot en leidt in sommige gevallen tot allerlei klachten van o,a. psychische aard.

Dan ons groen in de bebouwde kom, in relatie tot gezondheid. Niet alleen is groen een uitstekende “fijnstof stofzuiger” en kan daarmee een positieve bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit, maar daarnaast is wetenschappelijk keer op keer vastgesteld dat het aantrekkelijk maken van openbare ruimte voor fietsen, sporten en buitenspelen een groot positief effect heeft op de gezondheid. Zo kan in plannen voor herstructurering en nieuwbouw rekening worden gehouden met de gevolgen van de inrichting voor bijvoorbeeld beweeggedrag, psychisch welbevinden, infectieziekten en sociale cohesie. PrO wil dan ook dat de gemeente niet alleen zorgvuldig omgaat met het groen dat we hebben, maar dit bovendien, daar waar enigszins mogelijk, uitbreidt en dat daarnaast, bij de inrichting van de openbare ruimte, het gedrag van de burgers in positieve zin wordt gestimuleerd.

Geluidsoverlast is een toenemend probleem aan het worden, een bedreiging voor de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Dit gegeven laten wij meewegen in onze duurzaamheidsbalans: een integrale afweging van belangen tussen “people, planet, profit”.

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “geestelijke gezondheid” van zijn inwoners, ook al vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg. PrO is groot voorstander van een zo direct en effectief mogelijke vorm van zorg en wel door middel van case-managers, die problemen in een gezin integraal aanpakken en coördineren. We zetten in op “gezonde wijken” met aandacht voor de jeugd en geestelijke gezondheidszorg.

Eenzaamheid heeft een negatief effect op de gezondheid. Volgens een rapport van dienst Gezondheid & Jeugd Holland Zuid voelt één op de drie inwoners van Zuid-Holland Zuid zich matig eenzaam en voelt 8% zich (zeer) ernstig eenzaam. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die voor Nederland als geheel. Eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en kan bijvoorbeeld leiden tot een ongezonde leefstijl en tot depressie en hart- en vaatziekten. Eenzame mensen doen, vanwege hun gezondheidsklachten, bovendien vaker een beroep op de gezondheidszorg. Eenzaamheid komt vaker voor bij mensen boven de 45 jaar, bij mensen met een lage opleiding en bij werklozen. PrO wil eenzaamheid aanpakken.

En PrO wil meer aandacht voor preventie en vroeg-signalering in de Jeugdgezondheidszorg. Het eerder signaleren van problemen bij kinderen is in de eerste plaats in belang van het kind en bespaart daarnaast op langere termijn duurdere zorg. Inzet op preventie en innovatie loont dus dubbel. Hierbij denken we concreet aan het signaleren van (dreigende) problemen bij kinderen: mantelzorgkinderen, dreigende obesitas, rouw- en scheiding verwerking, faalangst, gebrek aan sociale vaardigheden. Hiervoor is onder andere de schakelfunctionaris basisscholen beschikbaar, die ook bij peuterspeelzalen inzetbaar zijn. Consultatiebureaus dienen goed bereikbaar te zijn en ook willen wij meer consultatiebureaus.

Wat gaan we doen

 1. PrO kiest bij het veehouderijbeleid voor minder dieren; het scenario ‘duurzame krimp’.
 2. PrO is voorstander van stimulering van biologisch agrarische bedrijven.
 3. PrO wil dat vergunningen van varkenshouders die niet worden gebruikt, worden ingetrokken.
 4. PrO is voorstander van een strenge geurverordening.
 5. PrO wil een plan om te komen tot CO2 reductie. Initiatief daarvoor ligt bij de gemeente.
 6. PrO wil fietsen en wandelen, ‘langzaam verkeer’, laten prevaleren boven autoverkeer.
 7. PrO wil de Stationsstraat ombouwen tot fietsstraat met auto’s “te gast”. De Dorpsstraat wordt voetgangersgebied.
 8. PrO wil veel aandacht voor goed onderhouden fietsverbindingen. Er komt een onderzoek naar het uitbreiden van fietsverbindingen. PrO wil fietsen en wandelen bevorderen.
 9. PrO wil het fietspad aan de noordzijde van het station doortrekken naar Haaren.
 10. PrO wil een plan om het autoverkeer in het centrum terug te dringen.
 11. PrO onderkent de parkeerproblemen bij KVL en wil de mogelijkheden van de bouw van een parkeergarage laten onderzoeken.
 12. PrO steunt een beleid om de geluidsoverlast van het spoor te verminderen en de “gif-treinen” weg te krijgen.
 13. PrO wil bij ruimtelijke ordeningsplannen geen scholen, kinderdagverblijven en woon zorgcentra langs drukke wegen.
 14. PrO wil eenzaamheid terugdringen.
 15. PrO wil bij het opnieuw inrichten van de leefomgeving aandacht voor groen en bewegen stimuleren.
 16. PrO wil het bestaande groen handhaven, en daar, waar enigszins mogelijk, uitbreiden.
 17. PrO wil meer preventie en vroeg-signalering in de Jeugdgezondheidszorg.
 18. PrO wil een consultatiebureau in Oisterwijk.

Groen

Zoals vermeld in het vorige onderdeel “Gezond” staat PrO voor een gezonde leefomgeving, voor nu en in de toekomst. Daarvoor is goed leefmilieu vereist: schone lucht, schoon water en een schone en fraaie natuur. In dit onderdeel “Groen” komen aan de orde de natuur zelf, duurzaamheid in al zijn aspecten en de biodiversiteit. Waar staat PrO voor?

PrO wil dat de gemeente opkomt voor de natuur in Oisterwijk. De groene natuurlijke omgeving maakt van Oisterwijk een fijne omgeving om in te wonen. Het is van belang voor recreatie en toerisme, en daarmee ook voor onze economie. We streven naar een gezonde balans tussen natuur en recreatief gebruik. We willen bijdragen aan een betere kwaliteit van het buitengebied. Dit betekent dat we grenzen stellen aan de intensieve agrarische sector in het buitengebied. Nieuwe kleinschalige biologische initiatieven, zoals met regionale producten, ondersteunen wij graag. Daarbij realiseren wij ons dat doelstellingen en beheer in natuurgebieden niet bij de gemeente ligt maar bij terreinbeheerders: Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Daar waar de gemeente wel de regie voert, zoals in de bebouwde kom, zetten we in op zoveel mogelijk groen. Punt van algemene zorg is de sterk teruggelopen biodiversiteit. Meer soorten geeft een robuustere natuur die minder kwetsbaar is. De gemeente spant zich in om de lokale biodiversiteit te versterken.

PrO streeft naar een klimaatneutrale gemeente. We denken hierbij aan vergroening van straten en daken, beperken en scheiden van afvalstromen, en energiemaatregelen zoals zonnepanelen en warmtepompen. De gemeente geeft hierin zelf het voorbeeld en stimuleert initiatieven van inwoners.

PrO kiest voor een integrale afweging tussen de belangen van “people, planet en profit”. Daarom kiezen wij voor het invoeren van een duurzaamheidsbalans-toets bij elk raadsvoorstel dat zich daarvoor leent. Hierdoor wordt de Raad gedwongen na te denken over de effecten van de voorgestelde plannen.

We zullen als PrO de circulaire, duurzame economie nadrukkelijk stimuleren. We streven ernaar om binnen 10 jaar tot de top 50 van klimaatneutrale gemeenten te behoren.

PrO wil van Oisterwijk weer een echte Parel in het Groen maken!

Waar gaan we aan werken

 1. PrO wil de natuur en onze leefwereld versterken en weerbaar maken door een maximale inzet op biodiversiteit. Dit gebeurt in natuurterreinen maar ook in wegbermen, tuinen en bebouwing. In nieuwbouwprojecten wordt aandacht besteed aan biodiversiteit.
 2. PrO wil dat het recreatief aanbod ook echt recreatief wordt benut. Verbetering van bestaande voorzieningen gaat vóór nieuwe voorzieningen.
 3. PrO staat voor een duurzaam gebruik van het buitengebied. Bedrijven die hieraan willen bijdragen, zullen door de gemeente worden ondersteund. Groen krijgt de voorkeur. Uitbreiding van bebouwing in het buitengebied zal in principe niet plaatsvinden.
 4. PrO wil dat de gemeente Oisterwijk serieuze initiatieven neemt en ondersteunt om energie- neutraal te worden. Ook geven we de circulaire economie verder vorm.
 5. PrO staat verdere uitbreiding met bebouwing in het buitengebied alleen toe als elders in het buitengebied eenzelfde aantal vierkante meters bebouwing verdwijnt.
 6. PrO stimuleert de lokale economie vanuit de gedachte van de circulaire economie en met toepassing van de duurzaamheidsbalans.
 7. Vanaf de eerste raadsvergadering vanaf mei 2018 worden alleen voorstellen met daarin de duurzaamheidsbalans “people, planet, profit” geagendeerd.
 8. PrO gaat ervoor zorgen dat bermen worden ingezaaid met geschikte inlandse en ecologisch verantwoorde plantenmengsels en dat er een aangepast maairegime komt van bermen. De gemeente zaait minimaal 5 hectare in als vogelakker.
 9. De gemeente werkt actief mee aan maatregelen die bijdragen aan het herstel van het insectenbestand.
 10. Zowel op gemeentegrond als bij particulieren wil PrO bloemrijke bermen, herstel van houtwallen, akkerrandbeheer en vogelakkers.
 11. De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven voor het vergroenen van de wijk.
 12. Pro wil een ambassadeur binnen de gemeente die kan adviseren bij bouwprojecten om voorzieningen aan te brengen voor dieren. Het kan dan gaan om ingebouwde nestkasten, neststenen of nestpannen voor vogels, maar ook voorzieningen voor insecten.
 13. De gemeente organiseert een voorlichtingscampagne om de verstening van tuinen te verminderen. Verstening van tuinen is slecht voor de waterhuishouding en voor verhitting van de leefomgeving. Het leidt ook tot verdere beperking van leefgebied voor planten en dieren. Beheer van groene ruimte op industrieterreinen hoort daarbij aan te sluiten.
 14. Recreatieve bebouwing hoort op de daarvoor bestemde recreatieterreinen. Vaste bewoning wordt niet toegestaan. Bij plannen voor nieuwe recreatievoorzieningen weegt de kwaliteit van het buitengebied zwaarder dan het individuele belang van een ondernemer. We staan alleen meer bebouwing (‘rood’) in het buitengebied toe als daarvoor elders ‘rood’ verdwijnt.
 15. In samenspraak met natuurbeheerders kijken we hoe we kunnen komen tot aansluiting bij mountainbike routes van Oirschot en Udenhout.
 16. Wandelroutes met bewegwijzering worden aangeven vanuit het NS station.
 17. PrO ondersteunt actief kleinschalige initiatieven op het gebied van voedselproductie (o.a. regionale producten). Met bewoners van het buitengebied overleggen we om het landschap te verfraaien.
 18. Overal waar het mogelijk is wil PrO inzetten op (her)gebruik van “grijs” water. Bij de nieuwe sportvelden op Den Donk gaat PrO zich inzetten om het regenwater op te vangen voor het doorspoelen van toiletten en het besproeien van de velden. Ook bij bouwprojecten zoals KVL liggen hiervoor kansen.
 19. We zorgen ervoor dat Oisterwijk binnen 10 jaar in de top 50 staat van klimaatneutrale gemeenten in Nederland. Daarvoor ondernemen we de volgende acties:
  1. De gemeente Oisterwijk neemt het initiatief met lokale betrokkenen om te komen tot een platform circulaire economie.
  2. PrO wil nagaan of er een stimuleringsregeling kan worden opgezet om ervoor te zorgen dat vóór 2025 het gemiddeld energielabel van alle gebouwen in onze gemeenten minimaal B is.
  3. We streven naar een dekkend plan voor elektrische laadpalen vóór 2020.
  4. Openbare gebouwen worden allemaal vóór 2025 voorzien van zonnepanelen of groene daken. Dit om het energieverbruik in de openbare gebouwen drastisch naar beneden te brengen.
  5. Bij verlenen van vergunningen voor nieuwbouwwoningen wordt vanaf 2020 ingezet op afkoppeling van het aardgasnet.
  6. Bij alle (ver)nieuwbouw wordt energieneutraal bouwen de regel. In bouwprojecten wordt verstening tegengegaan en biodiversiteit opgenomen. Alle platte daken worden zoveel mogelijk groendaken. Bij industriële gebouwen worden zoveel mogelijk ook de wanden vergroend.
  7. PrO creëert een stimuleringsfonds voor initiatieven op het gebied van klimaat door scholen, bedrijven en particulieren, waarin het 1e jaar € 500.000,- wordt gestort. Eigenaren van bestaande woningen kunnen daar ook een beroep op doen als ze hun woning verduurzamen.
  8. Indien de gemeente vervoersmiddelen vervangt, kiest ze voor milieuvriendelijke oplossingen.

Bestuur

De gemeentelijke overheid handelt van oudsher vanuit het perspectief van wet- en regelgeving. Zeker stellen van rechtmatigheid, rechtszekerheid en gelijke behandeling van burgers staat daarbij voorop. Deze rol heeft geleid tot een hiërarchisch aangestuurde gemeentelijke organisatie, een in beleidsterreinen opgedeelde en in zichzelf gekeerde systeemwereld, met een sterke oriëntatie op controle en beheersing.

Buiten het gemeentekantoor is de samenleving echter sterk veranderd. Moderne communicatiemiddelen hebben versneld bijgedragen aan de ontwikkeling van een netwerksamenleving, waarin burgers elkaar zonder hiërarchische structuren kunnen vinden en burgerinitiatieven zich als een inktvlek kunnen verspreiden. De gemeente staat voor de opdracht in die netwerksamenleving een plaats te veroveren. De decentralisatie van de drie sociale wetten (Wet op de maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet) brengt immers met zich mee, dat een (veel) groter beroep op de zelfredzaamheid van burgers wordt gedaan. De noodzakelijke zorg voor de medemens die het op eigen kracht niet redt, zal alleen overeind blijven als er een voldoende mate van regie en (financiële) ondersteuning in het veld van burgerinitiatieven blijft bestaan. Alleen de gemeente kan die rol op zich nemen. Dat vereist een omschakeling van de gemeente naar een rol van partner van burgers, een rol van meedenker en inbrenger van kennis, een rol van ondersteuner vanuit een houding van vertrouwen. Dat is geen geringe opgave, ook al omdat de klassieke rol van de gemeentelijke overheid zal blijven bestaan.

PrO wil een proces in gang zetten om de gemeentelijke organisatie naar de nieuwe rol te laten toegroeien. Het gaat daarbij in de eerste plaats om onze wethouders en burgemeester (veranderingen beginnen aan de top), verder om raads- en commissieleden en niet in de laatste plaats om de ambtelijke organisatie. Die verandering is dringend noodzakelijk en zou wel eens de voorwaarde kunnen zijn om het vertrouwen van de burger in de gemeentelijke overheid te herstellen.

Wat gaan we doen

 1. Wij staan voor een integer bestuur. Onze vertegenwoordigers binnen het gemeentebestuur (wethouder, raadslid en commissielid) kiezen steeds voor het gemeenschappelijk belang en stellen zich daarin steeds open en transparant op. Wij spreken elkaar en vertegenwoordigers van andere partijen daar steeds in het openbaar op aan. Onze inwoners hebben daar recht op. Als vastgesteld wordt dat de vertegenwoordigers van PrO de regels van de integriteitscode overtreden hebben, mogen zij geen deel meer uitmaken van de fractie. Wij vragen dit ook van de andere partijen in de gemeenteraad. Van onze eventuele coalitiepartners eisen wij dit.
 2. Bij het bepalen van nieuw beleid worden inwoners en relevante organisaties vanaf het begin betrokken bij de voorbereiding. Klankbordgroepen worden zo samengesteld dat alle belangen daarin evenwichtig vertegenwoordigd zijn. Dat betrekken van inwoners gebeurt bij alle maatschappelijke vraagstukken die hen raken. Elk beleidsproces binnen de gemeente dat burgers raakt, wordt gestart met een duidelijke afspraak hoe burgers daarbij betrokken worden.
 3. Wij nemen de ontwikkeling van de netwerksamenleving als uitgangspunt. Daarvoor is op zijn minst nodig dat alle organen binnen de gemeente serieus en adequaat omgaan met de suggesties en ideeën vanuit de samenleving. Steeds wordt actief en op tijd teruggekoppeld hoe omgegaan wordt met de inbreng.
 4. Als inwoners vragen stellen (via welk kanaal dan ook) aan de gemeente krijgen zij binnen vijf werkdagen een bericht van de gemeente waarin aangegeven wordt welke persoon hun vraag in behandeling heeft en binnen welke termijn zij een antwoord op hun vragen krijgen.
 5. We voeren een evenwichtig financieel beleid. Wat nodig is om een goed beleid te voeren komt beschikbaar. Potverteren is daarbij uit den boze. Elke euro die we uitgeven moeten we kunnen verantwoorden aan elke inwoner van Oisterwijk. Belastingen worden op een eerlijke wijze geheven. Voor zover mogelijk dragen belastingen bij aan het realiseren van een duurzame samenleving. Leges (de vergoeding die de gemeente vraagt voor concrete diensten zoals een vergunning) worden kostendekkend geheven.
 6. Bij de politieke besluitvorming laten we ons niet intimideren door een eventuele dreiging met een schadeclaim. In een coalitieakkoord wordt dit concreet vastgelegd.
 7. De inwoners van Haaren zijn welkom bij de gemeente Oisterwijk. Vanaf het moment dat er een besluit genomen is door Haaren, gaan we actief werken aan het gezamenlijk optrekken met aandacht voor de menselijke maat. We kiezen voor een zorgvuldige en degelijke voorbereiding gedurende de komende raadsperiode en een samenvoeging met ingang van 1 januari 2022.