In de zomer van 2017 werden 5 silo’s geplaatst bij Oisterwijksebaan 2. Het zou gaan om voersilo’s, die zonder vergunning geplaatst mochten worden. De Vereniging Woo geeft nu echter aan dat er in de silo’s mest wordt opgeslagen en heeft hierover ook een mail gestuurd aan de gemeente. Want bij de verwerking van mest is wel zeker een vergunning nodig. Maar voordat een vergunning hiervoor wordt verleend, wil Vereniging Woo dat eerst de huidige overlast wordt aangepakt.

De mail over deze situatie stuurde Vereniging Woo aan het begin van dit jaar. Tot op heden hebben zij nog geen reactie ontvangen. Voor PrO een reden om onderstaande vragen aan het college van B&W te stellen.

Geacht college,

Op 3 januari 2018 heeft de heer Bex namens de vereniging WOO een mail gestuurd over het gebruik van de silo’s aan de Oisterwijksebaan. Tot op heden mocht de vereniging hier geen antwoord op ontvangen.

1. Kunt u aangeven wat de reden is van het na ruim 2 maanden nog niet beantwoorden van de vragen van de vereniging?

2. Wat heeft u ondernomen na het binnenkomen van deze vragen die duidelijk om een onderzoek ter plaatse vragen?

3. Waarom is er eerder beweerd dat het om voersilo’s ging, terwijl al heel snel duidelijk was dat deze silo’s om andere redenen waren geplaatst?

4. Is er inmiddels een vergunning afgegeven voor deze silo’s?

5. Bent u het met de vereniging eens dat eerst de overlastsituatie moet worden opgelost, voordat er nieuwe activiteiten worden toegestaan?

6. Welke vervolgstappen mogen we verwachten en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Ruud van der Star
Raadslid PrO