Uit ons programma: Samen

 

PrO streeft naar een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, ook mensen met een lichamelijke of psychische beperking, of welke andere beperking dan ook. Solidariteit met de medemens is vanaf het begin een kernwaarde van PrO geweest. Het zit in de genen van PrO.

De decentralisaties hebben de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet (voorheen Wet werk en bijstand) en de Jeugdwet. Op grond van deze wetten krijgen alleen zij die dat echt nodig hebben, zorg en ondersteuning van de overheid. Wie dat nog enigszins kan, moet voor zichzelf zorgen, waardoor mensen zonder een persoonlijk netwerk in de problemen komen. PrO zal zich ervoor inzetten dat iedereen die recht heeft op ondersteuning door de overheid, dat ook daadwerkelijk krijgt. Wij willen ervoor zorgen dat zij die het echt moeilijk hebben, niet buiten de samenleving komen te staan. Wij willen de mogelijkheden die de drie wetten ons bieden, ruimhartig en maximaal benutten.

PrO wil de samenleving actief betrekken en faciliteren bij het verlenen van de eenvoudige zorg en ondersteuning die de overheid niet meer biedt. Wij willen initiatieven van inwoners op dit gebied een serieuze kans geven. Wij koesteren onze vrijwilligers en mantelzorgers. Wij willen niet afwachten, maar de inwoners actief opzoeken. Wij willen het vertrouwen van onze inwoners in hun lokale overheid herstellen. Dat vereist een ander beleid dan de afwachtende, houding van het huidige college.

Laat duidelijk zijn: individueel doen mensen al heel veel. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een rijk en actief verenigingsleven en een breed scala aan sociale activiteiten, door burgers zelf ondernomen. Er zijn echter te veel witte plekken, er gebeurt te veel niet. Op te veel gebieden ontbreekt de noodzakelijke samenhang en loopt de continuïteit gevaar. PrO wil daar iets aan doen. PrO wil dat de gemeente een actieve regisserende rol gaat spelen.

PrO vindt betaald werk het meest voor de hand liggende pad naar volwaardige deelname aan de maatschappij. Vrijwilligerswerk kan voor de samenleving echter even belangrijk zijn. Ondersteuning van mensen met een sociale uitkering moet dan ook gericht zijn op het vinden van werk, betaald of onbetaald. Vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar het vinden van een betaalde baan. Wanneer dit onderdeel is van de tegenprestatie die de ontvanger van een bijstandsuitkering moet leveren, moet vrijwilligerswerk toegesneden zijn op de capaciteiten en ambities van de persoon in kwestie.

De bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met beperkingen van voor het publiek toegankelijke gebouwen laat te wensen over. Het Senioren Kennis Netwerk heeft daar onderzoek naar gedaan. PrO wil de aanbevelingen van hun rapport snel opvolgen.

De gemeente Oisterwijk beschikt over te weinig betaalbare woningen. Voor verschillende doelgroepen, zoals starters en ouderen, of huurders met een inkomen net boven de huurgrens, zijn er op dit moment nauwelijks woonkansen. Dat ligt voor een groot deel aan de politieke keuzes die de laatste jaren zijn gemaakt, waardoor een enorme achterstand is ontstaan. PrO vindt dat onacceptabel en wil dat een inhaalslag maken, waarbij we alternatieve oplossingen, zoals tijdelijke woningen, niet schuwen.

PrO wil dat de jeugd van middelbare schoolleeftijd mogelijkheden heeft om binnen onze dorpen elkaar te ontmoeten en uit te gaan. PrO gelooft in de kracht van jongeren en wil hun initiatieven op dit gebied, waar mogelijk, ondersteunen.

PrO wil de beoefening van sport en culturele activiteiten door onze jeugd bevorderen.

Waar gaan wij aan werken

De inzet van de samenleving zelf

 1. Oisterwijk is een diverse gemeenschap; behoeften en wenselijke sociale ondersteuning verschillen per wijk. PrO wil een functionaris aanstellen die tot taak heeft de sociale behoeften in de wijken te monitoren en wijkgerichte activiteiten van inwoners op het gebied van zorg en welzijn te ondersteunen.
 2. Sommige door vrijwilligers gedreven activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur van onze gemeenschap geworden. Als zo’n activiteit te groot wordt, kan het organiseren en coördineren ervan voor een vrijwilliger te veel worden. Voor deze categorie van vrijwilligersactiviteiten moet een professionele ondersteuningsstructuur worden gecreëerd.
 3. De formele (betaalde) zorg heeft te weinig capaciteit om voldoende aandacht te kunnen besteden aan preventie en nazorg. Op deze gebieden, waar de problematiek lichter is, kunnen (geschoolde) vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren. PrO wil een effectieve samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en formele zorg tot stand brengen.
 4. Mantelzorgers zijn onmisbaar om onze zieken en ouderen de zorg te geven die zij nodig hebben. Naar schatting zijn in Oisterwijk meer dan 600 mantelzorgers (te) zwaar belast.
  PrO wil voldoende respijtzorg voor hen realiseren: laagdrempelige dagopvang, zowel voor korte als langere periodes, ook voor de verzorgden die nog geen indicatie hebben. Verder zetten wij in op een royale verstrekking van huishoudelijke hulp en op het faciliteren van maatjesprojecten waarbij vaste vrijwilligers ondersteuning bieden.
 5. Alle initiatieven van inwoners die de sociale structuur van onze gemeenschap kunnen versterken, dienen gesteund te worden. Met name vernieuwende ideeën dienen een kans te krijgen.
 6. De gemeente dient het gehele veld van informele zorg (vrijwilligersactiviteiten en mantelzorg) actief te monitoren. Wanneer belangrijke informele voorzieningen of activiteiten ontbreken of dreigen weg te vallen, dient de gemeente initiatieven te nemen om deze tot stand te brengen dan wel te herstellen.

Ondersteuning van hen die het op eigen kracht niet redden

 1. PrO wil de toenemende eenzaamheid in onze vergrijzende samenleving te lijf te gaan. Wij willen meer laagdrempelige ontmoetingsplaatsen creëren. Wij willen maatjesprojecten stimuleren die ouderen helpen weer een netwerk op te bouwen. Het houden van huisdieren mag niet worden belemmerd, daarom moet de hondenbelasting worden afgeschaft.
 2. Toename van eenzaamheid en hulpbehoevendheid zijn sluipende processen. PrO wil de huishoudelijke hulpkrachten een signaleringsrol geven en hen daartoe ruimte geven voor voldoende menselijk contact met kwetsbare cliënten.
 3. Armoede is een ernstige belemmering om aan de samenleving mee te doen en gaat vaak samen met eenzaamheid. Ca 30 % van de huurders van woningcorporatie Leystromen in de gemeente Oisterwijk, ofwel 775 huishoudens, leven onder de armoedegrens. PrO wil hen stimuleren om uit de armoede te komen. Dat kan door het opzetten van lotgenotenprojecten, mede uitgevoerd door ervaringsdeskundigen, gericht op versterking van veerkracht en ontwikkeling van talenten. Verder wil PrO een ruimhartig minimabeleid voeren, dus maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt.
 4. Het is belangrijk om schuldenproblemen in een vroeg stadium aan te pakken. PrO wil een onafhankelijk vertrouwenspersoon aanstellen die mensen met geldproblemen verder kan helpen. PrO wil met de leveranciers van nutsvoorzieningen eenzelfde afspraak maken als met de woningcorporatie over de melding van betalingsachterstanden en die melding via de vertrouwenspersoon laten lopen. Schuldhulpverleners moeten de ruimte krijgen om een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen en hen te begeleiden om terugval te voorkomen.
 5. PrO heeft speciale aandacht voor vluchtelingen en statushouders. Wij willen hun inburgering en kansen op meedoen in onze samenleving versterken door taalcursussen in Oisterwijk aan te bieden en door hen de gelegenheid te geven vrijwilligerswerk te doen dat aansluit bij hun interesses en capaciteiten.
 6. PrO wil een laagdrempelig informatiepunt inrichten, onafhankelijk van de gemeente, waar iedere inwoner met een hulpvraag terecht kan. Het informatiepunt wijst de weg naar ondersteuning door de gemeente op basis van de drie sociale wetten, maar ook naar hulp die vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstelling, huisartsen en andere partijen in het sociale veld kunnen bieden. Kennis van het gehele sociale veld is hier aanwezig.
  Behalve persoonlijk advies, moet schriftelijke informatie beschikbaar zijn voor wie geen toegang heeft tot internet, en een goed toegankelijke website voor wie in anonimiteit wil nagaan welke mogelijkheden er zijn.

Meedoen in de samenleving

 1. Voor degenen die aangewezen zijn op een sociale uitkering, is vinden van betaald werk het eerste doel. PrO wil hen daarbij ruimhartig en zo nodig intensief begeleiden.
 2. De tegenprestatie waartoe ontvangers van een bijstandsuitkering verplicht worden, moet onderdeel moet zijn van een begeleidingstraject naar betaald werk. De tegenprestatie moet toegesneden zijn op de capaciteiten en ambities van de persoon in kwestie en mag geen eindpunt van het traject zijn. Reeds aangegaan vrijwilligerswerk wordt daarbij zo veel mogelijk gerespecteerd. Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen worden vrijgesteld van een tegenprestatie.
 3. De gemeente zorgt voor een voldoende aantal beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente ziet toe op een adequate begeleiding.
 4. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van voor het publiek toegankelijke gebouwen laat, volgens een onderzoek van het Senioren Kennis Netwerk, te wensen over. De gemeente dient de bereikbaarheid voor gebruikers van scootmobielen, rolstoelen en rollators en voor mensen met een fysieke of visuele beperking op peil te brengen en zorgt uiteraard voor toegankelijkheid van de eigen gebouwen (Tiliander!). De gemeente moedigt ondernemers aan om de toegankelijkheid van horeca- en winkelbedrijven te laten inspecteren en ondersteunt zo’n inspectie financieel.

Wonen

 1. PrO wil dat de gemeente met de woningcorporatie een overeenkomst aangaat om het aantal sociale huurwoningen jaarlijks met tenminste 70 uit te breiden, totdat een kwart van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Uiteraard creëren we daarvoor in de bestemmingsplannen voldoende ruimte.
 2. PrO wil dat de gemeente met de woningcorporatie en projectontwikkelaars plannen ontwikkelt voor het bouwen van huizen voor de inwoners met een inkomen net boven de sociale huurgrens, zowel in het commerciële huursegment als in het goedkope koopsegment. In elk nieuwbouwproject dient tenminste 35% van de woningen in de categorie ‘goedkoop’ te vallen.
 3. Een evenredig deel van de woningen moet bestemd worden voor ouderen, mensen met een beperking en voor startende jongeren. Vanzelfsprekend gaan we aan de eis voor huisvesting van statushouders voldoen.

Kansen voor jongeren

 1. PrO wil bevorderen dat jongeren na afronding van hun studie direct kunnen doorstromen naar een betaalde baan. Daarom moet de gemeente zich inzetten om, in samenwerking met de lokale werkgevers, zoveel mogelijk stageplaatsen in onze dorpen te realiseren. De gemeente geeft het goede voorbeeld door stageplaatsen te creëren binnen de eigen organisatie.
 2. PrO wil dat de jeugd van middelbare schoolleeftijd mogelijkheden heeft om binnen onze dorpen elkaar te ontmoeten en uit te gaan. Om het mogelijk te maken dat de oudere jeugd veilig kan uitgaan in de stad, wil PrO een nachtbus op zaterdag naar en van Tilburg realiseren.
 3. PrO neemt jongeren serieus en wil hen mogelijkheden geven zich te ontplooien. PrO wil de initiatieven van jongeren om festiviteiten te organiseren, faciliteren, binnen redelijke grenzen van vermijding van overlast voor anderen.

Sport en cultuur

 1. PrO wil sport en bewegingsonderwijs stimuleren en daartoe de verbinding tussen onderwijs en sportverenigingen versterken.
 2. Op het gebied van cultuureducatie heeft een kaalslag plaatsgevonden. PrO wil muziekonderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen die daarin geïnteresseerd zijn. PrO wil, in samenwerking met het onderwijsveld en culturele verenigingen, een plan ontwikkelen om de cultuureducatie in het onderwijs weer op peil te brengen.
 3. De cultuurcentra zijn er in de eerste plaats voor onze eigen verenigingen. Financiële ondersteuning door de gemeente dient tot het faciliteren van de verenigingen beperkt te blijven. Professionele uitvoeringen dienen minimaal kostendekkend te zijn.
 4. PrO wil de sportverenigingen gelijke kansen geven om zich op een gezonde wijze te ontwikkelen.
 5. PrO wil het voornemen van de drie voetbalverenigingen om te fuseren met Den Donk als thuisbasis financieel ondersteunen met een aanpassing van de bestaande voorziening op sportpark Den Donk tot één clubaccommodatie.

Gerelateerde berichten

Welke woningen bouw je waar in Oisterwijk?

Welke woningen bouw je waar in Oisterwijk met de schaarse ruimte in Oisterwijk? Dat is de prangende vraag, zeker nu er ruimte beschikbaar komt op De Leije. Het antwoord is lastig en genuanceerd. Je wilt als gemeente sturen op de woningvraag, maar: 1) wat is die vraag...

Houd het AZC open, met AMV’ers

Het uitgangspunt van PrO is dat we mensen in nood helpen. Mensen uit crisisgebieden of die vervolgd worden vanwege hun politieke standpunten, hun geloof, hun sexuele geaardheid. Die mensen vangen we op in ons AZC totdat ze een verblijfsvergunning hebben. Zo doe je dat...

Inwoners van Oisterwijk steunen kinderpardon

Inwoners van Oisterwijk steunen kinderpardon

In de raadsvergadering van 15 november kregen AB en PrO de andere partijen niet mee om van Oisterwijk een Kinderpardon-gemeente te maken. De inwoners hebben wel van zich laten horen. Meer dan 100 inwoners van de gemeente Oisterwijk hebben namelijk hun handtekening...

Ruud van der Star: Investeren in onderwijs loont

Ruud van der Star: Investeren in onderwijs loont

Landelijk moet er worden geïnvesteerd in onderwijs, maar ook op gemeentelijk niveau is er genoeg te doen. Lees hier de visie van Ruud van der Star over onder andere brede scholen en muziekonderwijs. Investeren in onderwijs loont Al té lang staan we als politiek aan de...