Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. stond de bespreking van de jaarrekening 2017 op de agenda. AB stelde een vraag wat het bedrag betekent onder de post “Abonnementen”. De reactie van de portefeuillehouder was dat dit een voorschot was op de subsidiegelden van het 1e kwartaal 2018 voor de Stichting COM. Een hele vreemde manier om een dergelijk bedrag te verantwoorden in de jaarrekeningen daar de Raad niet over te informeren.

En daarom heeft PrO bijgaande vragen aan het college gesteld.

Aan : College gemeente Oisterwijk
Van : Fractie PrO
Betreft : artikel 34 vragen inzake Tiliander/Den Boogaard

 

Datum : 13 augustus 2018

 

Aanleiding

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. stond de bespreking van de jaarrekening 2017 op de agenda. AB stelde een vraag wat het bedrag betekent onder de post “Abonnementen”. De reactie van de portefeuillehouder was dat dit een voorschot was op de subsidiegelden van het 1e kwartaal 2018 voor de Stichting COM.

Als PrO hebben wij hier een aantal vragen over.

 1. Is het een collegebesluit geweest om een voorschot op de subsidiegelden aan Stichting COM te verstrekken? Zo ja, kunt u aangeven in welke notulen we dit terug kunnen vinden?

 2. Wie heeft besloten om verantwoording van eerder verstrekte subsidiegelden onder de post “abonnementen” te plaatsen?

 3. Meer specifiek:
  – Is bij de vaststelling van de jaarrekening aan het college expliciet vermeld dat er een voorschot op het subsidie 2018  aan de Stichting COM is opgenomen in de jaarrekening 2017?
  – Is het voltallig college akkoord gegaan met de verantwoording van het voorschot aan de stichting COM onder de post Abonnementen?

 4. Wat is de overweging geweest om dit  onder de post “Abonnementen” op te nemen in de jaarrekening?

 5. Waarom is er niet voor gekozen om dit zichtbaar te laten zien in de jaarrekening?

 6. Is het een collegebesluit geweest om de Raad niet expliciet te informeren over het eerder verstrekken van subsidiegelden?

 7. Zo ja, wat is reden geweest om de Raad niet expliciet te informeren over deze nieuwe situatie?

 8. Was het college voornemens om uit zichzelf een toelichting te geven over de wijze waarop de post vooruitbetaalde subsidie in de jaarrekening op te nemen? En zo ja, wanneer wilde ze dit doen? Zo nee, waarom niet?

 9. Als het juist is dat de post gaat over vooruitbetaalde subsidiegelden, zijn de liquiditeitsproblemen dan nu opgelost?

 10. Heeft de gemeente nog eisen/randvoorwaarden gesteld bij de verstrekte gelden?
  Zo ja welke? 
  Zo nee, waarom niet?

 11. Zijn er nog meer gelden verstrekt aan de Tiliander en /of Den Boogaard waar de Raad niet over is geïnformeerd?

 12. Heeft de accountant tijdens de controle  nog vragen gesteld over de “vooruitbetaalde abonnementen”?