PrO Oisterwijk is niet blij met het strijdplan sociaal domein zoals voorgesteld door het College van B&W. Om de financiële problemen van de gemeente Oisterwijk de baas te worden heeft het college een strijdplan opgesteld om de geldzorgen veroorzaakt door het sociaal domein te beperken. Volgens PrO resulteert het voorgestelde strijdplan enkel in verschraling van het voorzieningenniveau.

De maatregelen die het college voorstelt snijden in het aantal voorzieningen. Dit zou kunnen resulteren in een toename van zorg in een later stadium waardoor men mogelijk meer behoefte zal hebben op zwaardere en dus duurdere zorg. Veel van deze maatregelen zorgen er namelijk voor dat er gekort wordt op preventieve maatregelen waardoor men meer behoefte zal hebben aan zwaardere zorg.

PrO pleit voor minder vrijblijvende en meer resultaatgerichte afspraken met het lokale medische veld en het onderwijs. Ook zou PrO graag een daadwerkelijke wijk- en buurtgerichte aanpak zien in Oisterwijk. “Met ‘samenredzaamheid’ als uitgangspunt en de bewezen meerwaarde van sociale ondernemers als dragers van vernieuwing kun je echt een grote slag slaan in de juiste zorg voor de inwoners van Oisterwijk. Waarbij ook veel meer aangesloten kan worden op bewonersinitiatieven, wat in de WMO het ‘uitdaagrecht’ genoemd wordt,” aldus partij PrO.    

Volgens PrO lijkt het college van mening te zijn dat sociaal domein een plek is van aanbestedingen en concurrentie. PrO denkt dat daar de oorzaak van het probleem ligt en ziet liever dat de focus ligt op de beste zorg voor de inwoner en niet op de concurrentie in het grote doolhof van aanbieders. Het vervangen van het begrip ‘zelfredzaamheid’, waar het College van B&W steeds op terugvalt, door ‘samenredzaamheid’ zou volgens de progressieve partij een grote stap in de juiste richting zijn.

PrO pleit met het College van B&W voor het opnieuw invoeren van inkomensafhankelijke voorzieningen maar dan in het kader van een herijking en niet louter als bezuinigingsmaatregel. PrO vindt dat zorg zou moeten gaan om de mensen en niet om de centen. Andere gemeenten, waaronder de gemeente Haaren, laten goede voorbeelden van de herijking zien maar het College van B&W verwijst hier nergens naar. PrO vraagt het college dan ook om in gesprek te gaan met gemeenten waar het wél goed gaat en hen om advies te vragen.