Rondom The Inside zijn er nog veel onduidelijkheden, mede veroorzaakt door de gebrekkige vergunningverlening. PrO wil graag meer duidelijkheid en stelt daarom onderstaande vragen aan het college.

Vragen artikel 34 aan het College van Oisterwijk betreffende The Inside

Oisterwijk, 02 april 2018

Geacht college,

Op 17 januari heeft de hoorzitting van de bezwarencommissie plaatsgevonden inzake vergunningverlening aan The Inside voor het vestigen en exploiteren van een evenementenlocatie. Inmiddels heeft u het verslag kunnen bestuderen en kunnen constateren dat er aan de vergunningverlening de nodige gebreken kleven. Dat juist deze gebreken leiden tot aanzienlijke overlast voor de omwonenden is afgelopen zaterdag 24 maart tijdens een grootschalig evenement gebleken. Verschillende ernstige klachten hebben ons inmiddels bereikt.

Als PrO hebben wij de volgende vragen m.b.t. de gang van zaken rond The Inside.

1. Uit het advies van de bezwarencommissie blijkt dat een aanzienlijk deel van de klachten gegrond is verklaard. De commissie geeft u in overweging om te bezien of uw bestreden besluit in stand kan worden gehouden of volledig moet worden herroepen en vervangen door een nieuw besluit waarin aanvraag 5 alsnog wordt geweigerd.

PrO begrijpt dat u tijd nodig heeft om deze afweging te maken maar wil van het college weten wat u in de tussentijd gaat doen nu er zoveel gebreken blijken te zijn aan de door u verleende vergunning. Met andere woorden, mag het bedrijf van het College doorgaan op de omstreden vergunning?

2. Mocht u van mening zijn dat het bedrijf tijdens uw nader onderzoek door mag gaan op de omstreden vergunning, welke maatregelen denk het college dan te treffen om alle omissies die nu al tot ernstige overlast leiden te voorkomen?

3. Is het college niet naar de bewoners verplicht om zolang de verleende vergunning op zoveel onderdelen niet in orde is en het college besluit niet tot intrekking van de vergunning over te gaan, met onmiddellijke ingang het aantal evenementen te beperken om zo de buurt te ontlasten en ernstige overlast te voorkomen?

4. Is het college bekend met de ernstige klachten van omwonenden n.a.v. van het evenement van 24 maart en wat heeft het college n.a.v. deze klachten ondernomen?

5. Hoe denkt het college het door de bezwarencommissie geconstateerde probleem op te lossen dat parkeerwachters en beveiligers buiten het terrein van de evenementenlocatie geeft bevoegdheden hebben en dus niet kunnen optreden tegen wildparkeerders en overlast veroorzakers?

6. Hoe houdt het college concreet toezicht op de enige beperking die u in de vergunning heeft opgenomen, namelijk dat er niet meer dan 8 evenementen met 1000 per jaar mogen plaatsvinden?

Wij willen graag uitgesplitst antwoord op:
• hoe houdt u concreet toezicht op het maximaal aantal evenementen met 1000 bezoekers?
• Hoe controleert u concreet of niet meer dan het maximaal aantal kaarten wordt verkocht? Het is immers gebleken dat al twee keer via internet geconstateerd is dat men meer dan 1000 kaarten had verkocht.

Namens de fractie PrO,
Ruud van der Star