PrO zoekt per direct een opvolger voor de vacature van wethouder Sociaal Domein die is ontstaan na het vertrek van onze huidige wethouder. Mede vanwege de samenstelling van het college, vragen we nadrukkelijk vrouwen om te reageren. Daarom is de advertentie in de vrouwelijke vorm gesteld.

Omgeving

PrO is opgericht door de lokale afdelingen van GroenLinks, PvdA en D66 en deed in 2006 zijn intrede in de Oisterwijkse gemeentepolitiek. PrO is op dit moment de op een na grootste partij in de gemeenteraad van Oisterwijk. 

PrO ziet als belangrijkste thema’s komende periode de sociale woningbouw, industriële veehouderij, cultuurcentra, sociale voorzieningen en participatie door alle Oisterwijkers.

De raad van Oisterwijk bestaat uit 21 leden van vijf partijen. De raad werkt met een breed gedragen raadsprogramma, waarmee alle partijen hebben ingestemd, behalve de VVD. De essentie van dit programma is dat we op weg gaan naar een nog mooier en beter leefbaar Oisterwijk, met een nieuwe politieke aanpak. Kern van deze nieuwe aanpak is vertrouwen en loslaten. Ieder raadsvoorstel moet, omdat een coalitie ontbreekt, een eigen meerderheid in de raad verwerven. Bij voorkeur heeft de raad bij voorstellen keuze uit 2 of meer scenario’s. Je betrekt stakeholders vroeg in een beleidsvormingstraject. Naar verwachting zal ook de raad vaker nieuw beleid initiëren d.m.v. initiatiefvoorstellen. Deze nieuwe aanpak vereist een andere houding ten opzichte van raad en commissies, ten opzichte van de inwoners van Oisterwijk, maar ook ten opzichte van de ambtelijke organisatie.

Het college bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders van de drie grootste partijen: Partij Gemeentebelangen, PrO en Algemeen Belang.

Oisterwijk, Moergestel en Heukelom zijn de drie kernen van onze gemeente. We noemen onszelf de Parel in het Groen, vanwege onze mooie natuur. Oisterwijk is een ondernemende gemeente, met een sterke toeristische sector, industrie, landbouw en dienstensector. Maar Oisterwijk kent ook een intensief verenigingsleven en een sterke verbondenheid tussen de inwoners. Hoewel de indruk misschien anders is kent Oisterwijk een grote verscheidenheid aan inwoners, in inkomen, culturele achtergrond, opleidingsniveau en maatschappelijke posities.

De gemeente Oisterwijk heeft een verkorte raadsperiode, omdat naar verwachting in januari 2021 de buurgemeente Haaren opgesplitst wordt en dan de kern Haaren toegevoegd wordt aan de gemeente Oisterwijk. De verkiezingen van onze nieuwe gemeente zijn in dat geval eind 2020.

Wat verwachten we van je

We verwachten dat je in staat bent om in deze omgeving te excelleren.  

Je bent een sterk bestuurster die tegen een stootje kan. Je werkt constructief en collegiaal in het college. Je onderhoudt een nauwe relatie en goede verstandhouding met de hele raad en bijbehorende commissies. In onze nieuwe politieke aanpak verwachten we dat je communicatief zeer sterk bent en in staat om een goede dialoog te voeren met onze inwoners. Je kunt een boodschap –goed zowel als slecht- helder overbrengen en je betrekt raad en inwoners vroeg bij nieuw beleid. Je verdedigt jouw voorstellen met overtuiging, maar bent flexibel genoeg om, indien inwoners, raad of commissies dat aangeven, jouw voorstellen daar op aan te passen. In de nieuwe manier van werken met de ambtelijke organisatie toon je leiderschap en verbondenheid, met rechte rug en zonder je onafhankelijkheid te verliezen. Je bent sensitief voor ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie of gemeente. Je hoeft niet in Oisterwijk te wonen, maar we verwachten wel dat je actief betrokken bent bij de gemeenschap van Oisterwijk.

Je hebt ervaring met, of in ieder geval voldoende kennis van, het werkveld Sociaal Domein om snel ingewerkt te zijn en jouw bijdrage te kunnen leveren. Je bent een onafhankelijk denker, hebt visie op het sociale domein, kent de uitdagingen en bent niet bang nieuwe wegen te bewandelen om tot creatieve innovatieve oplossingen te komen.

Je onderschrijft het progressieve gedachtegoed van PrO en brengt dit herkenbaar tot uitdrukking, terwijl je tegelijkertijd ook in staat bent met andere politieke partijen en overtuigingen tot tastbare resultaten te komen in een soms hectische politieke omgeving.

Persoonkenmerken

We verwachten van onze wethouder de volgende persoonskenmerken:

 • Aanspreken op gedrag; spreekt de ander aan op de afspraken die gemaakt zijn over gewenst gedrag in diens taak, rol of functie.
 • Conflicthantering; belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen.
 • Dominantie; van nature invloed uitoefenen op anderen en als autoriteit geaccepteerd worden.
 • Feedback ontvangen; openstaan voor de beschrijving van een ander op jouw gedrag of werk.
 • Impact hebben; een vertrouwenwekkende en positieve, krachtige indruk op anderen hebben.
 • Omgevingsbewustzijn; laten blijken goed geïnformeerd te zijn over organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren (binnen of buiten de organisatie).
 • Samenwerken; bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander.
 • Tactisch gedrag; indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl / tactiek / strategie veranderen om een gesteld doel te bereiken, improvisatie- en omschakelvermogen.
 • Zelfvertrouwen; een zekere indruk maken bij het formuleren van de eigen standpunten en voorstellen. Deze indruk kunnen handhaven en op anderen overdragen.
 • Zelfreflectie; in staat zijn om jezelf een spiegel voor te houden en stil te staan bij hoe je werkt, welke keuzes je maakt en wat hierin verbeterd kan worden.
 • Zelfmanagement; inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes en daarnaar handelen.

Verder verwachten we vanzelfsprekend de volgende persoonskenmerken:

 • Beheersing operaties; op effectieve wijze, binnen gegeven doelen, prioriteiten bepalen. Benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te kunnen bereiken en het (doen) bewaken van de voortgang.
 • Diversiteit hanteren; in staat zijn om goed samen te werken met verschillende individuen. Accepteren en waarderen van verschillende achtergronden en culturen Integriteit; handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.
 • Kostenbewust handelen; denken en handelen gericht op optimale benutting van tijd, geld en andere middelen; afweging van financiële consequenties en aandacht voor beperking van kosten.
 • Loyaliteit; zich voegen naar het beleid, de normen, waarden, procedures en afspraken van de organisatie en de eigen functie / rol.
 • Verantwoordelijkheid; belang hechten aan de taken en plichten binnen de eigen werkzaamheden, die van collega’s en van de organisatie.

Insturen vacature

Je definitieve sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 5 oktober voor 19.00 uur. Voor vragen kan je terecht bij Jean Coumans, fractievoorzitter PrO, 06-51248648.

Stuur jouw sollicitatie, inclusief een CV, aan jamesvtpro@gmail.com. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging, met de procedure. Houd alvast rekening met gesprekken op 20 oktober.