Tijd voor een toelichting

Dat was behoorlijk wat commotie, afgelopen tijd. Onze wethouderskandidaat werd afgewezen door de andere fracties en wij verweten de burgemeester lekken en framen. Wat is er precies gebeurd? Tijd voor een toelichting.

Onze eigen wethouder is eind augustus gestopt en van de andere fracties mochten wij een nieuwe kandidaat zoeken. We hebben dat gedaan met een open sollicitatieprocedure: iedereen die wilde mocht solliciteren. Onze uiteindelijke keuze viel op Marjan Bastiaan, oud raadslid en fractievoorzitter van PrO. We hebben onder elkaar goed de voor- en nadelen van Marjan overwogen, eerst in de sollicitatiecommissie, later ook in de fractie en in de ledenvergadering. Groot voordeel is dat Marjan de Oisterwijkse situatie heel goed kent; ze is vernieuwend, wil resultaten boeken en is een sterke bestuurder die je niet snel uit evenwicht brengt. Natuurlijk, ze heeft in mei de krant gezocht, omdat ze het breed gedragen raadsakkoord niet ambitieus genoeg vond en er te weinig van PrO in terug herkende. En, omdat ze het niet eens was met de manier waarop PrO de onderhandelingen gedaan had, is ze de partij uitgestapt. Eerst vertrekken, dan weer terugkomen: dan heb je wel wat uitleggen. We hebben daarover meerdere gesprekken met haar gevoerd. Ons heeft ze overtuigd dat ze als wethouder de ambitie terug kan brengen in het raadsakkoord, dat zij belangrijke resultaten kan boeken. Daarmee zette ze een streep achter dat artikel. De leden waren enthousiast dat ze weer terug was. Helaas gold dat niet voor de andere fracties. Ook daar heeft ze gesprekken gevoerd en uitgelegd waarom ze gedaan heeft wat ze gedaan heeft en hoe ze de toekomst als wethouder ziet. Het is ons niet gelukt de andere fracties ervan te overtuigen dat de voordelen van de benoeming van Marjan ruim opwegen tegen de nadelen.

Hadden we dat kunnen voorzien? Hadden dat moeten voorzien? Natuurlijk hadden wij op weerstand gerekend, maar we waren ervan overtuigd dat de andere fracties net zo overtuigd zouden raken als wijzelf bij PrO. Uiteindelijk is het PrO die de grootste nadelen heeft ondervonden in mei en waren de andere partijen in onze ogen toen vooral toeschouwers. Blijkbaar spelen emoties en zachte begrippen als vertrouwen en geloofwaardigheid een grotere rol dan wij ingeschat hadden. Wij zijn verrast door dit besluit, maar we kunnen niet anders dan ons erbij neerleggen.

Tijdens de hele sollicitatieprocedure hebben we ervoor gezorgd dat de naam van de sollicitanten geheim bleef. Dat is belangrijk, want als je afgewezen wordt en dat wordt bekend, kan dat slecht zijn voor de rest van je loopbaan. Het eerste moment dat onze sollicitant naar buiten zou treden zou zijn op de ledenvergadering van 7 november. We waren dan ook bijzonder onaangenaam verrast toen fractievoorzitter Jean op dinsdag 30 oktober om kwart over twee in de auto een telefoontje kreeg van de fractievoorzitter van PGB. Hij wist de naam van onze sollicitant. Waar we bang voor waren, en wat we op alle mogelijke manieren geprobeerd hebben te voorkomen, was toch gebeurd: de naam was gelekt. Daar baalden we ontzettend van. Natuurlijk wisten we dat onze kandidaat tot discussie zou leiden bij de andere partijen. Maar we hadden haar graag zelf geïntroduceerd, zelf uitgelegd hoe we tot deze keuze gekomen waren. Die kans werd ons nu ontnomen. We snappen ook niet dat de burgemeester, want die bleek de naam in een collegevergadering door gegeven te hebben, dat gedaan heeft. We hadden hem nog expliciet gevraagd de naam niet te verspreiden. Daarbij vinden we sowieso dat we van hem mochten verwachten zorgvuldig met de naam van onze sollicitant om te gaan. Hij heeft uit de school geklapt. De wethouders hebben vervolgens de naam doorgegeven aan hun fractievoorzitters. Deze hebben gelukkig op hun beurt voldoende discretie aan de dag gelegd om de naam stil te houden.

Natuurlijk hebben we de burgemeester gevraagd waarom hij dat gedaan heeft en in zijn antwoord refereert hij aan ‘de gebeurtenissen in mei’. Wij vinden dat hij daarmee een grens heeft overschreden: hij heeft haar naam gelekt en hij heeft zich politiek bemoeit met haar benoeming. Er is voor de benoeming van een wethouder geen rol voor de burgemeester, anders dan het integriteitsonderzoek. Nu heeft hij zich actief bemoeid met onze sollicitatieprocedure. Dit zit ons zo hoog dat we het publiek hebben gemaakt, we vinden dat het publiek dit moet weten. We hebben inmiddels met de kabinetschef van de commissaris van de Koning contact gehad; die adviseerde ons eerst met de andere fractievoorzitters hierover te praten. En dat is ook onze volgende stap.

Voor PrO staat de inwoner voorop en zetten wij onze tijd en energie het liefst in voor de inwoners. Wij zitten hier nu eenmaal voor hen. Echter, gebeuren er soms dingen die de inwoners niet ten goede komt. Onze inwoners verdienen een bestuur waar ze op kunnen vertrouwen en daarom zagen wij helaas de noodzaak om dit in een open raadsvergadering te doen. Wij zijn van mening dat de inwoners het recht hebben om te weten wat er zich heeft afgespeeld. Wij betreuren de situatie ten zeerste omdat wij onze tijd liever besteden in andere zaken en niet in mensen. In de toekomst hoopt PrO dan ook al haar tijd, energie en passie te kunnen steken in dat waarvoor zij zijn, zich inzetten voor de inwoners.

De Algemene Ledenvergadering over de recente ontwikkelingen

De Algemene Ledenvergadering van PrO heeft op dinsdag 20 november de recente ontwikkelingen inzake de voordracht en afwijzing van de benoeming van een door PrO voorgestelde kandidaat wethouder besproken. Daaruit is het volgende naar voren gekomen.

De Algemene Ledenvergadering heeft met teleurstelling kennis genomen van de afwijzing door PGB, AB en CDA van de door de gemeenteraadsfractie van PrO voorgedragen kandidaat-wethouder. Deze kandidaat is op zorgvuldige wijze geworven en werd in staat geacht als wethouder het Raadsbrede Programma -zoals dat door PrO, PGB, AB en CDA in het voorjaar van 2018 is vastgesteld- uit te voeren. De Algemene Ledenvergadering van PrO vindt de bezwaren, die door de 3 andere partijen tegen de benoeming van de kandidaat-wethouder zijn aangevoerd, niet overtuigend.  

Daarnaast heeft de Algemene Ledenvergadering met verwondering kennis genomen van het merkwaardige optreden van burgemeester Janssen in deze procedure. De Algemene Ledenvergadering sluit dan ook niet uit dat dit optreden mede geleid heeft tot de afwijzing van de kandidaat-wethouder.
De Algemene Ledenvergadering steunt daarom de duidelijke stellingname die de gemeenteraadsfractie van PrO in de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 15 november heeft ingenomen.  Dit omdat in het Raadsbrede Programma door de 4 partijen het volgende is geformuleerd over de werkwijze van het Gemeentebestuur. “Openheid en Integriteit, (….),   legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en verantwoording”. 

PrO is van mening dat de wijze waarop in de afgelopen weken door de verschillende partijen en individuen is omgegaan met de kandidatuur van de beoogd wethouder haaks staat op deze beoogde werkwijze. 

Ondanks deze verwikkelingen heeft de ledenvergadering van PrO uitgesproken onverkort achter het Raadsbrede Programma te blijven staan en daar de volle verantwoordelijkheid voor te blijven nemen.
Dit betekent dat de fractie van PrO actief zal meewerken aan het werven en selecteren door de 4 bovengenoemde partijen van een derde wethouder, die ook naar de mening van Pro in staat moet worden geacht het Raadsbrede Programma uit te voeren.  De fractie van PrO zal zelf nu niet meer op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat vanuit haar eigen gelederen.  

Voorts heeft de Algemene Ledenvergadering uitgesproken dat PrO het initiatief neemt om indringend in overleg te treden met PGB, AB en CDA over de ontstane situatie. Pro wil de huidige situatie achter zich laten, maar wel helderheid verkrijgen over de feitelijke en gewenste rol van de verschillende participanten. Maar belangrijker nog, welke lering hieruit voor de komende periode getrokken kan en moet worden. Dit opnieuw met verwijzing naar hetgeen in het Raadsbrede Programma over de werkwijze van het Gemeentebestuur van Oisterwijk is opgenomen.  

Successen van PrO binnen het raadsakkoord

Door al het gekrakeel rondom de wethouders benoeming zou je het bijna vergeten, maar afgelopen donderdag boekte PrO ook belangrijke successen. Al jarenlang pleit PrO voor een percentage voor sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. In de afgelopen vier jaar kregen we daar echter niet de handen voor op elkaar. Maar donderdag steunden vier partijen onze motie waarin we het college oproepen 35% van de te bouwen woningen te reserveren voor sociale huur of goedkope koop. Maar dat was nog niet alles. Jaren waren we een roepende in de woestijn als het over duurzaamheid ging.  Het vorige college presteerde het in die periode om te zeggen dat het onmogelijk was een definitie te geven voor duurzaamheid en dat alles dus duurzaamheid was. Waarna er vervolgens op dit terrein niks gebeurde.

Donderdag diende PrO opnieuw een motie in om de gemeentelijke voertuigen die vervangen worden, te vervangen door duurzame voertuigen. Immers, in de begroting stonden een aanzienlijk aantal voertuigen die afgeschreven waren en dus vervangen moesten worden. En tot onze grote vreugde kreeg ook deze motie een meerderheid.

Langzamerhand beginnen de vruchten van het raadsakkoord zich af te tekenen. Eerder al hadden wij immers al voor elkaar gekregen dat de gemeente bij alle projecten die met ‘groen’ te maken hebben het B-team moet betrekken. Daarin zitten deskundige, betrokken inwoners die hun diensten aan de gemeente aanbieden.

Een open akkoord waar we als raad met elkaar zelf invulling aan moeten geven biedt de ruimte om met initiatieven te komen en daarmee PrO-punten gerealiseerd te krijgen. Een verademing vergeleken met de afgelopen vier jaar. En natuurlijk een groot compliment aan de andere instemmers met onze voorstellen dat zij het gekrakeel over onze wethoudersvoordracht niet bepalend lieten zijn in hun stemgedrag. Ook dat is nieuw: het gaat om de inhoud.

Ruud van der Star

Afgelasting interpellatie

De onverwachte afwijzing van de wethouderskandidaat van PrO door een aantal partijen uit de gemeenteraad, heeft voor de raadsvergadering van vanavond een sfeer gecreëerd waarin wij in een interpellatiedebat geen recht kunnen doen aan de belangen van omwonenden en ondernemers van The Inside. Immers, nog nooit in de geschiedenis is het voorgekomen dat een wethouders kandidaat op deze wijze door de meerderheid van de raad wordt afgewezen. Bij dit feit dient vanavond stil te worden gestaan, want hierdoor is een politieke crisis ontstaan in Oisterwijk.

Wij hebben daarom de griffie verzocht het door ons op de agenda gezette interpellatiedebat, wat overigens niet gaat over open houden of sluiten van The Inside maar over de randvoorwaarden waaronder activiteiten kunnen plaatsvinden, te verschuiven naar de volgende raadsvergadering. Dus zeker geen angst of afstel, maar tijdelijke uitstel.

Ruud van der Star
Namens de fractie PrO

Nieuwsbrief

Categorieën

februari 2019
M D W D V Z Z
« dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Archief