Groen

Zoals vermeld in het vorige onderdeel “Gezond” staat PrO voor een gezonde leefomgeving, voor nu en in de toekomst. Daarvoor is goed leefmilieu vereist: schone lucht, schoon water en een schone en fraaie natuur. In dit onderdeel “Groen” komen aan de orde de natuur zelf, duurzaamheid in al zijn aspecten en de biodiversiteit. Waar staat PrO voor?

PrO wil dat de gemeente opkomt voor de natuur in Oisterwijk. De groene natuurlijke omgeving maakt van Oisterwijk een fijne omgeving om in te wonen. Het is van belang voor recreatie en toerisme, en daarmee ook voor onze economie. We streven naar een gezonde balans tussen natuur en recreatief gebruik. We willen bijdragen aan een betere kwaliteit van het buitengebied. Dit betekent dat we grenzen stellen aan de intensieve agrarische sector in het buitengebied. Nieuwe kleinschalige biologische initiatieven, zoals met regionale producten, ondersteunen wij graag. Daarbij realiseren wij ons dat doelstellingen en beheer in natuurgebieden niet bij de gemeente ligt maar bij terreinbeheerders: Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Daar waar de gemeente wel de regie voert, zoals in de bebouwde kom, zetten we in op zoveel mogelijk groen. Punt van algemene zorg is de sterk teruggelopen biodiversiteit. Meer soorten geeft een robuustere natuur die minder kwetsbaar is. De gemeente spant zich in om de lokale biodiversiteit te versterken.

PrO streeft naar een klimaatneutrale gemeente. We denken hierbij aan vergroening van straten en daken, beperken en scheiden van afvalstromen, en energiemaatregelen zoals zonnepanelen en warmtepompen. De gemeente geeft hierin zelf het voorbeeld en stimuleert initiatieven van inwoners.

PrO kiest voor een integrale afweging tussen de belangen van “people, planet en profit”. Daarom kiezen wij voor het invoeren van een duurzaamheidsbalans-toets bij elk raadsvoorstel dat zich daarvoor leent. Hierdoor wordt de Raad gedwongen na te denken over de effecten van de voorgestelde plannen.

We zullen als PrO de circulaire, duurzame economie nadrukkelijk stimuleren. We streven ernaar om binnen 10 jaar tot de top 50 van klimaatneutrale gemeenten te behoren.

PrO wil van Oisterwijk weer een echte Parel in het Groen maken!

Waar gaan we aan werken

 1. PrO wil de natuur en onze leefwereld versterken en weerbaar maken door een maximale inzet op biodiversiteit. Dit gebeurt in natuurterreinen maar ook in wegbermen, tuinen en bebouwing. In nieuwbouwprojecten wordt aandacht besteed aan biodiversiteit.
 2. PrO wil dat het recreatief aanbod ook echt recreatief wordt benut. Verbetering van bestaande voorzieningen gaat vóór nieuwe voorzieningen.
 3. PrO staat voor een duurzaam gebruik van het buitengebied. Bedrijven die hieraan willen bijdragen, zullen door de gemeente worden ondersteund. Groen krijgt de voorkeur. Uitbreiding van bebouwing in het buitengebied zal in principe niet plaatsvinden.
 4. PrO wil dat de gemeente Oisterwijk serieuze initiatieven neemt en ondersteunt om energie- neutraal te worden. Ook geven we de circulaire economie verder vorm.
 5. PrO staat verdere uitbreiding met bebouwing in het buitengebied alleen toe als elders in het buitengebied eenzelfde aantal vierkante meters bebouwing verdwijnt.
 6. PrO stimuleert de lokale economie vanuit de gedachte van de circulaire economie en met toepassing van de duurzaamheidsbalans.
 7. Vanaf de eerste raadsvergadering vanaf mei 2018 worden alleen voorstellen met daarin de duurzaamheidsbalans “people, planet, profit” geagendeerd.
 8. PrO gaat ervoor zorgen dat bermen worden ingezaaid met geschikte inlandse en ecologisch verantwoorde plantenmengsels en dat er een aangepast maairegime komt van bermen. De gemeente zaait minimaal 5 hectare in als vogelakker.
 9. De gemeente werkt actief mee aan maatregelen die bijdragen aan het herstel van het insectenbestand.
 10. Zowel op gemeentegrond als bij particulieren wil PrO bloemrijke bermen, herstel van houtwallen, akkerrandbeheer en vogelakkers.
 11. De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven voor het vergroenen van de wijk.
 12. Pro wil een ambassadeur binnen de gemeente die kan adviseren bij bouwprojecten om voorzieningen aan te brengen voor dieren. Het kan dan gaan om ingebouwde nestkasten, neststenen of nestpannen voor vogels, maar ook voorzieningen voor insecten.
 13. De gemeente organiseert een voorlichtingscampagne om de verstening van tuinen te verminderen. Verstening van tuinen is slecht voor de waterhuishouding en voor verhitting van de leefomgeving. Het leidt ook tot verdere beperking van leefgebied voor planten en dieren. Beheer van groene ruimte op industrieterreinen hoort daarbij aan te sluiten.
 14. Recreatieve bebouwing hoort op de daarvoor bestemde recreatieterreinen. Vaste bewoning wordt niet toegestaan. Bij plannen voor nieuwe recreatievoorzieningen weegt de kwaliteit van het buitengebied zwaarder dan het individuele belang van een ondernemer. We staan alleen meer bebouwing (‘rood’) in het buitengebied toe als daarvoor elders ‘rood’ verdwijnt.
 15. In samenspraak met natuurbeheerders kijken we hoe we kunnen komen tot aansluiting bij mountainbike routes van Oirschot en Udenhout.
 16. Wandelroutes met bewegwijzering worden aangeven vanuit het NS station.
 17. PrO ondersteunt actief kleinschalige initiatieven op het gebied van voedselproductie (o.a. regionale producten). Met bewoners van het buitengebied overleggen we om het landschap te verfraaien.
 18. Overal waar het mogelijk is wil PrO inzetten op (her)gebruik van “grijs” water. Bij de nieuwe sportvelden op Den Donk gaat PrO zich inzetten om het regenwater op te vangen voor het doorspoelen van toiletten en het besproeien van de velden. Ook bij bouwprojecten zoals KVL liggen hiervoor kansen.
 19. We zorgen ervoor dat Oisterwijk binnen 10 jaar in de top 50 staat van klimaatneutrale gemeenten in Nederland. Daarvoor ondernemen we de volgende acties:
  1. De gemeente Oisterwijk neemt het initiatief met lokale betrokkenen om te komen tot een platform circulaire economie.
  2. PrO wil nagaan of er een stimuleringsregeling kan worden opgezet om ervoor te zorgen dat vóór 2025 het gemiddeld energielabel van alle gebouwen in onze gemeenten minimaal B is.
  3. We streven naar een dekkend plan voor elektrische laadpalen vóór 2020.
  4. Openbare gebouwen worden allemaal vóór 2025 voorzien van zonnepanelen of groene daken. Dit om het energieverbruik in de openbare gebouwen drastisch naar beneden te brengen.
  5. Bij verlenen van vergunningen voor nieuwbouwwoningen wordt vanaf 2020 ingezet op afkoppeling van het aardgasnet.
  6. Bij alle (ver)nieuwbouw wordt energieneutraal bouwen de regel. In bouwprojecten wordt verstening tegengegaan en biodiversiteit opgenomen. Alle platte daken worden zoveel mogelijk groendaken. Bij industriële gebouwen worden zoveel mogelijk ook de wanden vergroend.
  7. PrO creëert een stimuleringsfonds voor initiatieven op het gebied van klimaat door scholen, bedrijven en particulieren, waarin het 1e jaar € 500.000,- wordt gestort. Eigenaren van bestaande woningen kunnen daar ook een beroep op doen als ze hun woning verduurzamen.
  8. Indien de gemeente vervoersmiddelen vervangt, kiest ze voor milieuvriendelijke oplossingen.

Gerelateerde berichten

Carel Brands: Duurzaamheid…. Een onbegrepen ideaal

Carel Brands: Duurzaamheid…. Een onbegrepen ideaal

We tellen af naar de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag. Vandaag kijken we met Carel Brands naar duurzaamheid, idealisme of realisme? Duurzaamheid…. Een onbegrepen ideaal Af en toe zit ik te mijmeren op mijn terras onder het genot van een glaasje wijn....

Magda Peeters: Bijdrage van de Oisterwijkse Milieuvereniging

Magda Peeters: Bijdrage van de Oisterwijkse Milieuvereniging

Magda Peeters, nummer 22 op onze lijst, secretaris van PvdA, voorzitter van de Oisterwijkse Milieuvereniging, lid van het B-team en secretaris buurtmoestuin d’n Ekker. Magda is trots op onze mooie natuur, maar maakt zich zorgen. Lees er meer over in haar essay....

Vereniging Woo wacht op antwoord

Vereniging Woo wacht op antwoord

In de zomer van 2017 werden 5 silo's geplaatst bij Oisterwijksebaan 2. Het zou gaan om voersilo's, die zonder vergunning geplaatst mochten worden. De Vereniging Woo geeft nu echter aan dat er in de silo's mest wordt opgeslagen en heeft hierover ook een mail gestuurd...

Marius Rovers: Ruimte voor de fiets

Marius Rovers: Ruimte voor de fiets

Op vrijdag 16 maart neemt Jean Coumans u mee, tijdens een fietstocht, langs allerlei belangrijke punten van ons programma. De fiets als vervoersmiddel is ook een belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma. Ook Marius Rovers, voorzitter van D66 Oisterwijk wil...

Frans Kapteijns: De Oisterwijkse natuur

Frans Kapteijns: De Oisterwijkse natuur

Foto: Marijke Brocken Naast ons verkiezingsprogramma vindt u een essay-boek met allerlei informatieve en persoonlijke verhalen, geschreven door inwoners van de gemeente Oisterwijk. De komende dagen komen deze essays voorbij op onze site. Vandaag leest u het verhaal...