Groen

Zoals vermeld in het vorige onderdeel “Gezond” staat PrO voor een gezonde leefomgeving, voor nu en in de toekomst. Daarvoor is goed leefmilieu vereist: schone lucht, schoon water en een schone en fraaie natuur. In dit onderdeel “Groen” komen aan de orde de natuur zelf, duurzaamheid in al zijn aspecten en de biodiversiteit. Waar staat PrO voor?

PrO wil dat de gemeente opkomt voor de natuur in Oisterwijk. De groene natuurlijke omgeving maakt van Oisterwijk een fijne omgeving om in te wonen. Het is van belang voor recreatie en toerisme, en daarmee ook voor onze economie. We streven naar een gezonde balans tussen natuur en recreatief gebruik. We willen bijdragen aan een betere kwaliteit van het buitengebied. Dit betekent dat we grenzen stellen aan de intensieve agrarische sector in het buitengebied. Nieuwe kleinschalige biologische initiatieven, zoals met regionale producten, ondersteunen wij graag. Daarbij realiseren wij ons dat doelstellingen en beheer in natuurgebieden niet bij de gemeente ligt maar bij terreinbeheerders: Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Daar waar de gemeente wel de regie voert, zoals in de bebouwde kom, zetten we in op zoveel mogelijk groen. Punt van algemene zorg is de sterk teruggelopen biodiversiteit. Meer soorten geeft een robuustere natuur die minder kwetsbaar is. De gemeente spant zich in om de lokale biodiversiteit te versterken.

PrO streeft naar een klimaatneutrale gemeente. We denken hierbij aan vergroening van straten en daken, beperken en scheiden van afvalstromen, en energiemaatregelen zoals zonnepanelen en warmtepompen. De gemeente geeft hierin zelf het voorbeeld en stimuleert initiatieven van inwoners.

PrO kiest voor een integrale afweging tussen de belangen van “people, planet en profit”. Daarom kiezen wij voor het invoeren van een duurzaamheidsbalans-toets bij elk raadsvoorstel dat zich daarvoor leent. Hierdoor wordt de Raad gedwongen na te denken over de effecten van de voorgestelde plannen.

We zullen als PrO de circulaire, duurzame economie nadrukkelijk stimuleren. We streven ernaar om binnen 10 jaar tot de top 50 van klimaatneutrale gemeenten te behoren.

PrO wil van Oisterwijk weer een echte Parel in het Groen maken!

Waar gaan we aan werken

 1. PrO wil de natuur en onze leefwereld versterken en weerbaar maken door een maximale inzet op biodiversiteit. Dit gebeurt in natuurterreinen maar ook in wegbermen, tuinen en bebouwing. In nieuwbouwprojecten wordt aandacht besteed aan biodiversiteit.
 2. PrO wil dat het recreatief aanbod ook echt recreatief wordt benut. Verbetering van bestaande voorzieningen gaat vóór nieuwe voorzieningen.
 3. PrO staat voor een duurzaam gebruik van het buitengebied. Bedrijven die hieraan willen bijdragen, zullen door de gemeente worden ondersteund. Groen krijgt de voorkeur. Uitbreiding van bebouwing in het buitengebied zal in principe niet plaatsvinden.
 4. PrO wil dat de gemeente Oisterwijk serieuze initiatieven neemt en ondersteunt om energie- neutraal te worden. Ook geven we de circulaire economie verder vorm.
 5. PrO staat verdere uitbreiding met bebouwing in het buitengebied alleen toe als elders in het buitengebied eenzelfde aantal vierkante meters bebouwing verdwijnt.
 6. PrO stimuleert de lokale economie vanuit de gedachte van de circulaire economie en met toepassing van de duurzaamheidsbalans.
 7. Vanaf de eerste raadsvergadering vanaf mei 2018 worden alleen voorstellen met daarin de duurzaamheidsbalans “people, planet, profit” geagendeerd.
 8. PrO gaat ervoor zorgen dat bermen worden ingezaaid met geschikte inlandse en ecologisch verantwoorde plantenmengsels en dat er een aangepast maairegime komt van bermen. De gemeente zaait minimaal 5 hectare in als vogelakker.
 9. De gemeente werkt actief mee aan maatregelen die bijdragen aan het herstel van het insectenbestand.
 10. Zowel op gemeentegrond als bij particulieren wil PrO bloemrijke bermen, herstel van houtwallen, akkerrandbeheer en vogelakkers.
 11. De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven voor het vergroenen van de wijk.
 12. Pro wil een ambassadeur binnen de gemeente die kan adviseren bij bouwprojecten om voorzieningen aan te brengen voor dieren. Het kan dan gaan om ingebouwde nestkasten, neststenen of nestpannen voor vogels, maar ook voorzieningen voor insecten.
 13. De gemeente organiseert een voorlichtingscampagne om de verstening van tuinen te verminderen. Verstening van tuinen is slecht voor de waterhuishouding en voor verhitting van de leefomgeving. Het leidt ook tot verdere beperking van leefgebied voor planten en dieren. Beheer van groene ruimte op industrieterreinen hoort daarbij aan te sluiten.
 14. Recreatieve bebouwing hoort op de daarvoor bestemde recreatieterreinen. Vaste bewoning wordt niet toegestaan. Bij plannen voor nieuwe recreatievoorzieningen weegt de kwaliteit van het buitengebied zwaarder dan het individuele belang van een ondernemer. We staan alleen meer bebouwing (‘rood’) in het buitengebied toe als daarvoor elders ‘rood’ verdwijnt.
 15. In samenspraak met natuurbeheerders kijken we hoe we kunnen komen tot aansluiting bij mountainbike routes van Oirschot en Udenhout.
 16. Wandelroutes met bewegwijzering worden aangeven vanuit het NS station.
 17. PrO ondersteunt actief kleinschalige initiatieven op het gebied van voedselproductie (o.a. regionale producten). Met bewoners van het buitengebied overleggen we om het landschap te verfraaien.
 18. Overal waar het mogelijk is wil PrO inzetten op (her)gebruik van “grijs” water. Bij de nieuwe sportvelden op Den Donk gaat PrO zich inzetten om het regenwater op te vangen voor het doorspoelen van toiletten en het besproeien van de velden. Ook bij bouwprojecten zoals KVL liggen hiervoor kansen.
 19. We zorgen ervoor dat Oisterwijk binnen 10 jaar in de top 50 staat van klimaatneutrale gemeenten in Nederland. Daarvoor ondernemen we de volgende acties:
  1. De gemeente Oisterwijk neemt het initiatief met lokale betrokkenen om te komen tot een platform circulaire economie.
  2. PrO wil nagaan of er een stimuleringsregeling kan worden opgezet om ervoor te zorgen dat vóór 2025 het gemiddeld energielabel van alle gebouwen in onze gemeenten minimaal B is.
  3. We streven naar een dekkend plan voor elektrische laadpalen vóór 2020.
  4. Openbare gebouwen worden allemaal vóór 2025 voorzien van zonnepanelen of groene daken. Dit om het energieverbruik in de openbare gebouwen drastisch naar beneden te brengen.
  5. Bij verlenen van vergunningen voor nieuwbouwwoningen wordt vanaf 2020 ingezet op afkoppeling van het aardgasnet.
  6. Bij alle (ver)nieuwbouw wordt energieneutraal bouwen de regel. In bouwprojecten wordt verstening tegengegaan en biodiversiteit opgenomen. Alle platte daken worden zoveel mogelijk groendaken. Bij industriële gebouwen worden zoveel mogelijk ook de wanden vergroend.
  7. PrO creëert een stimuleringsfonds voor initiatieven op het gebied van klimaat door scholen, bedrijven en particulieren, waarin het 1e jaar € 500.000,- wordt gestort. Eigenaren van bestaande woningen kunnen daar ook een beroep op doen als ze hun woning verduurzamen.
  8. Indien de gemeente vervoersmiddelen vervangt, kiest ze voor milieuvriendelijke oplossingen.

Gerelateerde berichten

Fietspad Oisterwijk-Tilburg: een rood monument zwart gemaakt

Voor ons Oisterwijkers is het fietspad van Oisterwijk naar Tilburg een vanzelfsprekendheid. Maar studenten Planologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen leren dat dit een speciaal fietspad is. In een speciaal 2-uur durend college wordt hen verteld hoe speciaal...

Natuur, inclusief boeren

PrO is altijd erg afkeurend richting industriële of intensieve veeteelt, maar we geven nu dan ook graag aan wat we dan wél willen zien. Dit artikel over holistische of ‘natuur-inclusieve’ landbouw spreekt ons heel erg aan en willen we om die reden graag met u delen....

PrO en de Industriële Veehouderij

Wat wil PrO met de Industriële Veehouderij? PrO kiest voor duurzame krimp en op termijn uitfasering. Dat hebben we donderdag 7 februari in de raadsvergadering ook uitgesproken. De Industriële Veehouderij stinkt en stoot ziektekiemen en ammoniak uit. Ammoniak leidt tot...

PrO wil behoud van onze groene gemeente

PrO vindt het groen in onze gemeente van belang. Niet alleen om de Parel van Brabant te blijven, maar voor ons aller gezondheid. Daarom zijn wij steeds alert wanneer hier iets aan veranderd. U kunt dit ook lezen in ons programma. Na melding van het kappen van bomen op...

Ruimte voor mens én natuur

Ruimte voor mens én natuur

Het tekort aan woningen in Oisterwijk blijft de gemoederen goed bezighouden. En terecht. Inmiddels staan er 200 inwoners op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Daarvan is bijna 60% op zoek naar een één of tweepersoons woning! Dit aantal loopt de komende jaren...

Intensief verzet tegen intensieve veehouderijen

Intensief verzet tegen intensieve veehouderijen

De kranten houden momenteel niet op met publiceren over de intensieve veehouderijen. Het is voor ons een teken dat er meer en meer bewustwording is en er bovendien volop wetenschappelijk bewijs is voor onze standpunten als het aankomt op dit onderwerp. Dat geeft ons...