Uit ons programma: Gezond

“Als je maar gezond bent”. Een veel gebruikte zegswijze. Gezondheid is ons belangrijkste, ons hoogste goed. Maar een goede gezondheid is niet voor iedereen en altijd vanzelfsprekend. Onze gezondheid wordt naast erfelijke aanleg en leefpatroon mede en, in belangrijke mate, bepaald door externe factoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan elementen als lucht- en waterkwaliteit en een (groene) leefomgeving. Laten we deze elementen in dit programma voor het gemak aanduiden als leefmilieu.

Bij het zorgen voor en waarborgen van een goed leefmilieu speelt de overheid een belangrijke rol. Onze overheid, dat wil zeggen het Rijk, de Provincie, de Gemeente en de Waterschappen, zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor een gezond leefmilieu. Een leefmilieu dat voor de burgers (en daarnaast ook voor onze fauna en flora) gezondheidsbevorderend moet zijn.

Maar ons leefmilieu gaat in kwaliteit achteruit en vormt daarmee in sommige opzichten een bedreiging voor onze gezondheid. In actie komen voor een gezond leefmilieu is nodig omdat de bedreigingen zo verschillend van aard, zo talrijk en zo omvangrijk zijn. We zullen in dit programma van PrO niet alle bedreigingen van ons leefmilieu (kunnen) benoemen. Dit programma benoemt alleen die bedreigingen waar wij als gemeente enige invloed op kunnen uitoefenen en waar PrO, via de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, invloed op kan en wil uitoefenen.

Zo is de lucht in ons leefmilieu nog steeds niet schoon genoeg. Fijnstof is daarbij een belangrijke boosdoener. Een paar cijfers van de Gezondheidsraad. Blootstelling aan fijnstof veroorzaakt 4% van de ziektelast in Nederland (roken 13%, overgewicht 5%). Menselijk handelen als bronnen van het veroorzaken van fijnstof in Nederland zijn: de landbouw: 6,4%, het verkeer 3,7%, industrie 1,9%, verwarming 1,2%, natuurlijke herkomst: 4,2%.

Veel gezondheidswinst valt dus te boeken door maatregelen die de “deken” van fijnstof in ons leefmilieu wegnemen. Gemeenten staan diverse mogelijkheden en instrumenten ter beschikking die de hoeveelheid fijnstof terug kunnen dringen. Zo kunnen fijnstoffilters worden geplaatst (Eindhoven), kunnen mosmuren worden gerealiseerd en milieuzone’s worden ingesteld. Ook kan de gemeente actief het gebruik van hout in kachels, bbq’s en vuurkorven ontmoedigen en de burgers wijzen op de negatieve effecten ervan. Maar lokale maatregelen zijn volgens de Gezondheidsraad vooral nuttig om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen; mensen die extra gevoelig zijn zoals kinderen, ouderen, astmapatiënten. Bij ruimtelijke ordening kan de gemeente daar rekening mee houden.

Naast bovengenoemde maatregelen van meer bescheiden betekenis, zijn er ook maatregelen te treffen die een veel grotere impact hebben, zoals de reductie van emissie door het autoverkeer en door het actief ingrijpen in de met afstand grootste veroorzaker van fijnstof: de (al dan niet intensieve) veehouderij.

Het moge duidelijk zijn dat PrO het niet alleen een kerntaak, maar ook een prioriteitstaak van de gemeente vindt om alles te doen wat in haar vermogen ligt om de gezondheid van onze inwoners te beschermen, te verbeteren en om voor nu en in de toekomst te waarborgen. De belangrijkste bedreigingen waaraan wij op lokaal niveau concreet iets kunnen doen en, wat PrO betreft, ook moeten doen, zijn op de eerste plaats het verminderen van de effecten van de intensieve veehouderij en op de tweede plaats terugdringen van het autoverkeer. Op verbeteringen op die beide terreinen zet PrO de komende periode sterk in.

Op het terrein van de intensieve veehouderij kiest PrO voor het scenario ‘duurzame krimp’. Dat wil concreet zeggen dat het aantal dieren op een duurzame wijze wordt teruggebracht. Deze duurzame krimp moet op termijn overgaan in “uitfasering”. PrO bedoelt daarmee het terugbrengen naar een aantal dieren dat biologisch en milieutechnisch verantwoord is.

Daarnaast wil PrO op korte termijn maatregelen tegen de stank die de intensieve veehouderij veroorzaakt. Stank ontneemt veel van onze inwoners het woongenot en leidt in sommige gevallen tot allerlei klachten van o,a. psychische aard.

Dan ons groen in de bebouwde kom, in relatie tot gezondheid. Niet alleen is groen een uitstekende “fijnstof stofzuiger” en kan daarmee een positieve bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit, maar daarnaast is wetenschappelijk keer op keer vastgesteld dat het aantrekkelijk maken van openbare ruimte voor fietsen, sporten en buitenspelen een groot positief effect heeft op de gezondheid. Zo kan in plannen voor herstructurering en nieuwbouw rekening worden gehouden met de gevolgen van de inrichting voor bijvoorbeeld beweeggedrag, psychisch welbevinden, infectieziekten en sociale cohesie. PrO wil dan ook dat de gemeente niet alleen zorgvuldig omgaat met het groen dat we hebben, maar dit bovendien, daar waar enigszins mogelijk, uitbreidt en dat daarnaast, bij de inrichting van de openbare ruimte, het gedrag van de burgers in positieve zin wordt gestimuleerd.

Geluidsoverlast is een toenemend probleem aan het worden, een bedreiging voor de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Dit gegeven laten wij meewegen in onze duurzaamheidsbalans: een integrale afweging van belangen tussen “people, planet, profit”.

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “geestelijke gezondheid” van zijn inwoners, ook al vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg. PrO is groot voorstander van een zo direct en effectief mogelijke vorm van zorg en wel door middel van case-managers, die problemen in een gezin integraal aanpakken en coördineren. We zetten in op “gezonde wijken” met aandacht voor de jeugd en geestelijke gezondheidszorg.

Eenzaamheid heeft een negatief effect op de gezondheid. Volgens een rapport van dienst Gezondheid & Jeugd Holland Zuid voelt één op de drie inwoners van Zuid-Holland Zuid zich matig eenzaam en voelt 8% zich (zeer) ernstig eenzaam. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die voor Nederland als geheel. Eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en kan bijvoorbeeld leiden tot een ongezonde leefstijl en tot depressie en hart- en vaatziekten. Eenzame mensen doen, vanwege hun gezondheidsklachten, bovendien vaker een beroep op de gezondheidszorg. Eenzaamheid komt vaker voor bij mensen boven de 45 jaar, bij mensen met een lage opleiding en bij werklozen. PrO wil eenzaamheid aanpakken.

En PrO wil meer aandacht voor preventie en vroeg-signalering in de Jeugdgezondheidszorg. Het eerder signaleren van problemen bij kinderen is in de eerste plaats in belang van het kind en bespaart daarnaast op langere termijn duurdere zorg. Inzet op preventie en innovatie loont dus dubbel. Hierbij denken we concreet aan het signaleren van (dreigende) problemen bij kinderen: mantelzorgkinderen, dreigende obesitas, rouw- en scheiding verwerking, faalangst, gebrek aan sociale vaardigheden. Hiervoor is onder andere de schakelfunctionaris basisscholen beschikbaar, die ook bij peuterspeelzalen inzetbaar zijn. Consultatiebureaus dienen goed bereikbaar te zijn en ook willen wij meer consultatiebureaus.

Wat gaan we doen

 1. PrO kiest bij het veehouderijbeleid voor minder dieren; het scenario ‘duurzame krimp’.
 2. PrO is voorstander van stimulering van biologisch agrarische bedrijven.
 3. PrO wil dat vergunningen van varkenshouders die niet worden gebruikt, worden ingetrokken.
 4. PrO is voorstander van een strenge geurverordening.
 5. PrO wil een plan om te komen tot CO2 reductie. Initiatief daarvoor ligt bij de gemeente.
 6. PrO wil fietsen en wandelen, ‘langzaam verkeer’, laten prevaleren boven autoverkeer.
 7. PrO wil de Stationsstraat ombouwen tot fietsstraat met auto’s “te gast”. De Dorpsstraat wordt voetgangersgebied.
 8. PrO wil veel aandacht voor goed onderhouden fietsverbindingen. Er komt een onderzoek naar het uitbreiden van fietsverbindingen. PrO wil fietsen en wandelen bevorderen.
 9. PrO wil het fietspad aan de noordzijde van het station doortrekken naar Haaren.
 10. PrO wil een plan om het autoverkeer in het centrum terug te dringen.
 11. PrO onderkent de parkeerproblemen bij KVL en wil de mogelijkheden van de bouw van een parkeergarage laten onderzoeken.
 12. PrO steunt een beleid om de geluidsoverlast van het spoor te verminderen en de “gif-treinen” weg te krijgen.
 13. PrO wil bij ruimtelijke ordeningsplannen geen scholen, kinderdagverblijven en woon zorgcentra langs drukke wegen.
 14. PrO wil eenzaamheid terugdringen.
 15. PrO wil bij het opnieuw inrichten van de leefomgeving aandacht voor groen en bewegen stimuleren.
 16. PrO wil het bestaande groen handhaven, en daar, waar enigszins mogelijk, uitbreiden.
 17. PrO wil meer preventie en vroeg-signalering in de Jeugdgezondheidszorg.
 18. PrO wil een consultatiebureau in Oisterwijk.

Gerelateerde berichten

PrO en de Industriële Veehouderij

Wat wil PrO met de Industriële Veehouderij? PrO kiest voor duurzame krimp en op termijn uitfasering. Dat hebben we donderdag 7 februari in de raadsvergadering ook uitgesproken. De Industriële Veehouderij stinkt en stoot ziektekiemen en ammoniak uit. Ammoniak leidt tot...

Intensief verzet tegen intensieve veehouderijen

Intensief verzet tegen intensieve veehouderijen

De kranten houden momenteel niet op met publiceren over de intensieve veehouderijen. Het is voor ons een teken dat er meer en meer bewustwording is en er bovendien volop wetenschappelijk bewijs is voor onze standpunten als het aankomt op dit onderwerp. Dat geeft ons...

Vergunningen intensieve veehouderij altijd ten onrechte verleend

Uitstoot geur dubbel zo groot als aangenomen, ammoniak een kwart groter dan aangenomen. In de varkenshouderij zijn veel vergunningen voor de bouw of uitbreiding van stallen ten onrechte verleend. Uit recent onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt namelijk...

Jean Coumans: Een fietstocht door de gemeente Oisterwijk

Jean Coumans: Een fietstocht door de gemeente Oisterwijk

Aanstaande vrijdag fietst Jean Coumans door Oisterwijk en Moergestel, net zoals in onderstaand essay. Alleen fietst hij deze keer niet alleen, u kunt met hem meefietsen. We starten om 15.00 uur vanaf het schoolplein van De Coppele. Fietst u mee? Meld u dan aan via de...

Vereniging Woo wacht op antwoord

Vereniging Woo wacht op antwoord

In de zomer van 2017 werden 5 silo's geplaatst bij Oisterwijksebaan 2. Het zou gaan om voersilo's, die zonder vergunning geplaatst mochten worden. De Vereniging Woo geeft nu echter aan dat er in de silo's mest wordt opgeslagen en heeft hierover ook een mail gestuurd...

Jan de Laat: Gevolgen van het steeds ouder worden van onze inwoners

Jan de Laat: Gevolgen van het steeds ouder worden van onze inwoners

Een volgend essay, geschreven door onze lijsttrekker Jan de Laat. Wat wil PrO bereiken voor de ouderen in Oisterwijk? Gevolgen van het steeds ouder worden van onze inwoners Van alle Europese landen groeit in Nederland het aantal 65-plussers het hardst: tussen 1995 en...