Afgelopen donderdag 28 januari 2016 werd in de de commissie Ruimtelijke Zaken duidelijk dat AB, PGB en wij als PrO willen dat het college van Burgemeester en Wethouders eerst met bewoners gaat praten voor dat zij een besluit nemen om iets te veranderen in de leefomgeving.

Het besluit rond het niet meer linksaf mogen slaan de Nicolaas van Eschstraat in als je van de Heusdensebaan komt, was de directe aanleiding daarvoor. En zoiets willen we in de toekomst niet meer. Het is daarom dat wij as donderdag 4 februari 2016 een opdracht willen gaan geven aan het college om voortaan eerst te praten met de bewoners voor dat ze een besluit nemen.

Om dat voor elkaar te krijgen zullen we een zogenaamde “motie vreemd aan de orde van de dag” indienen. Daarin vragen we aan de andere partijen ons te steunen bij de opdracht aan het college. Die vergadering begint om 19.30 uur. Naar verwachting weten we dan om 20.30 uur of de meerderheid van de raad dit idee blijft steunen.

De tekst van de motie luidt als volgt;

Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad van Oisterwijk in vergadering bijeen op 4 februari 2016,

Overwegende dat:

  • Het College binnen haar eigen bevoegdheid afwijkende besluiten kan nemen;

  • Deze besluiten invloed kunnen hebben op de directe leefomgeving van inwoners;

  • Bewoners in verschillende voorgaande besluiten van het College het gevoel hebben gehad dat er niet naar hun belangen gekeken werd, zoals bij fietsverkeer Hoogstraat, en verkeersrichting Heusdensebaan;

  • De gemeenteraad het goed informeren van onze inwoners, en het betrekken van de belangen van inwoners in besluitvormingsprocessen belangrijk vindt;

  • Het college naar aanleiding van ideeën van bewoners mogelijk tot alternatieven kan komen;

Draagt het college op:

  1. Bij voorgenomen besluiten die de directe (fysieke) omgeving van inwoners beïnvloeden vooraf aan het te nemen besluit een bewonersavond te organiseren, waarbij het te nemen besluit en de afwegingen worden gepresenteerd.

  2. Inwoners de mogelijkheid te bieden op deze avond hun argumenten m.b.t. het voorstel te presenteren (een dialoog).

  3. De overwegingen van bewoners mee te wegen in het besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Pro:

Ruud van der Star Hanneke Oerlemans Jan de Laat Wil de Kort Jean Coumans