Aanstaande donderdag staat de begroting 2016 op de agenda van de raadsvergadering. Een begroting die volgens PrO vaag en oncontroleerbaar is. We hebben hier dan ook verschillende op- en aanmerkingen bij. De komende dagen kunt u deze op onze website lezen, uitgesplitst naar de thema’s Sociaal, Samen, Groen.

Vandaag leest u hier een algemene inleiding en het thema’ Sociaal’.

Wie op de site van de Rijksoverheid kijkt naar de rol van de raad leest daar het volgende: ‘Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert’. Dat is wat ook onze taak is bij de begrotingsbehandeling. Als PrO nemen wij deze taak uiterst serieus. Als raad mogen wij er ook van uitgaan dat u als college ons in staat stelt deze wettelijke taak uit te voeren. En daar zit wat PrO betreft toch een probleem. Als u namelijk niet ‘smart’ opschrijft wat u komend jaar gaat doen, zijn wij als raad aan het eind van het jaar niet in staat dit te controleren. Ik wil dit onderbouwen met een paar voorbeelden:

 

  • We blijven zoeken naar een oplossing voor de wateroverlast in de omgeving van de Heusdensebaan;
  • We verfijnen in samenwerking met partners de instrumenten beschut werk, (arbeidsmatige) dagbesteding, tegenprestatie en lokale/regionale werkgeversbenadering. Uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen een bijdrage levert;
  • Uitvoeren/voorbereiden (deel) van de maatregelen uit het in 2015 gehouden onderzoek Parkeren Centrum

Voorzitter, hoe kunnen wij als raad u controleren als we zo met elkaar omgaan. Wij hadden als PrO wel 100 vragen over de begroting kunnen stellen die hiermee te maken hebben, maar wij hebben daar niet voor gekozen, omdat dat alleen maar frustratie van beide kanten oplevert. Mocht u ze alsnog willen ontvangen, dan kan dat natuurlijk.

Als PrO-fractie stellen wij vast dat het niet concreet zijn bij dit college niet alleen in de begroting het geval is, maar al veel langer speelt in de beantwoording van vragen onzerzijds aan de wethouders. Met andere woorden, ook tijdens de raadsvergaderingen ontneemt u ons de mogelijkheid onze controlerende taak uit te voeren. Het lijkt een beetje op: ‘als ik maar vaag genoeg blijf, kan ik er later niet op worden afgerekend’.

De rekenkamer constateerde al eerder dat als we geen concrete antwoorden krijgen we moeten doorvragen, maar de afgelopen maanden heeft dat ook tot de nodige irritatie over en weer geleid.  Daarmee geven wij aan dat de sfeer in de raad niet alleen een verantwoordelijkheid is van de raad, maar zeker ook van het college. Wij verwachten dan ook dat ook het college onder leiding van de voorzitter hier stappen in gaat zetten.

Wat de begroting zelf betreft constateren we met genoegen dat we al jaren een gezond financieel beleid voeren en dat de ingrepen die we gezamenlijk in crisistijd hebben gedaan hun vruchten afwerpen. Daarnaast hebben we, zeker wat KVL betreft, door de aankoop van de Provincie en door de net op tijd aflopende crisis in de woningmarkt, het nodige geluk aan onze zijde. Maar niet met al onze risico’s verloopt het zo voorspoedig. PrO schat in dat de cultuurcentra een veel groter risico zijn dan nu wordt ingeschat. Er bereiken ons signalen dat de huur nog steeds beperkt wordt voldaan en daarmee stapelen de problemen zich daar verder op. Wanneer denk u dat het businessplan op tafel komt bij de raad, want we zijn inmiddels 4 maanden verder.

Wat de keuzes die gemaakt worden in deze begroting kunnen we stellen dat het niet de keuzes van PrO zijn. Wij zullen niet op alle onderdelen ingaan, maar opnieuw aan de hand van ons verkiezingsprogramma de thema’s sociaal, samen groen met u doornemen.

 

Sociaal  

 

Plaatsing arbeidsgehandicapten

We willen nogmaals ingaan op uw schrijnende resultaten op het gebied van plaatsing van arbeidsgehandicapten. Over hoeveel personen hebben we het in Oisterwijk en wat wilt u aan het eind van 2016 geplaatst hebben? Wij verwachten van u een inhaalslag, want als je thuiszit hoor je er niet bij in deze maatschappij en dat moet geen week te lang duren. U hebt werkmakelaars bij de hand en moet u schamen als college die overal verkondigt niemand in de steek te laten.

 

Concrete doelstelling sociale domein

Verder constateren wij dat u niet van plan bent concrete doelstellingen te formuleren op het sociale domein. Zoals in mijn inleiding genoemd dient u de raad in staat te stellen hun controlerende taak te vervullen, dus als voorbeeld concreet: het beroep op tweede lijns jeugdhulp brengen wij met 20% terug, of…. Het sociaal team handelt zelf 80% van de hulpvragen af.  

Op welke termijn kan de raad deze concrete doelstellingen tegemoet zien?

 

Verzilveringsgedachte

Verder nemen wij stelling tegen de verzilveringsgedachte van dit college. Alles moet goedkoper omdat u de rijksbezuinigingen een op een wilt doorvertalen naar onze inwoners. Waar is de visie en eigen aanpak van dit college?

 

Zwembad

SONY DSCIn welke gemeente wordt een raadsvoorstel voor een zwembad/ sporthal voor een vierde keer behandeld, omdat het voorstel niet aansluit bij de opdrachten van de raad?  Wenst dit college en deze wethouder niet te luisteren naar wat vanuit partijen hier telkens over gezegd wordt? Waar is de politieke antenne van deze wethouder? Is deze wethouder wel capabel om dit dossier te managen? PrO kiest voor een doelgroepenbad voor zwemlessen, diplomazwemmen en zwemmen voor senioren. Wij kiezen niet voor een energieverslindend bad van 3 meter diep.

En ondertussen stijgen de kosten in de bouw enorm en lopen aanbestedingen bij collega gemeenten vast. Verder is PrO van mening dat de Raad zich heeft uitgesproken voor niet zelf bouwen van het zwembad, waarom dan toch aanbesteden? Wij zijn voorstander van een zuivere subsidierelatie met de toekomstige eigenaar/exploitant.

Wat de locatie betreft wijzen wij erop dat de raad na veel zoeken een besluit heeft genomen over de locatie van scouting. Wij verwachten van u dat u dit besluit van uw raad respecteert en er naar handelt.

 

Armoedebeleid

PrO is uitermate teleurgesteld in dit college als het gaat om armoedebeleid. Een toegezegd onderzoek naar armoede in Oisterwijk heeft nog steeds niet plaatsgevonden en een enkele avond over omgaan met geld kan toch geen armoedebeleid worden genoemd. Wij vragen u nogmaals wanneer het onderzoek start en wat u tot op heden met de, in opdracht van de raad gereserveerde en door het rijk geoormerkte middelen die hiervoor binnenkomen, heeft gedaan.

Morgen leest u deel 2 (samen) van onze reactie op de begroting van 2016.