De Algemene Ledenvergadering van PrO heeft op dinsdag 20 november de recente ontwikkelingen inzake de voordracht en afwijzing van de benoeming van een door PrO voorgestelde kandidaat wethouder besproken. Daaruit is het volgende naar voren gekomen.

De Algemene Ledenvergadering heeft met teleurstelling kennis genomen van de afwijzing door PGB, AB en CDA van de door de gemeenteraadsfractie van PrO voorgedragen kandidaat-wethouder. Deze kandidaat is op zorgvuldige wijze geworven en werd in staat geacht als wethouder het Raadsbrede Programma -zoals dat door PrO, PGB, AB en CDA in het voorjaar van 2018 is vastgesteld- uit te voeren. De Algemene Ledenvergadering van PrO vindt de bezwaren, die door de 3 andere partijen tegen de benoeming van de kandidaat-wethouder zijn aangevoerd, niet overtuigend.  

Daarnaast heeft de Algemene Ledenvergadering met verwondering kennis genomen van het merkwaardige optreden van burgemeester Janssen in deze procedure. De Algemene Ledenvergadering sluit dan ook niet uit dat dit optreden mede geleid heeft tot de afwijzing van de kandidaat-wethouder.
De Algemene Ledenvergadering steunt daarom de duidelijke stellingname die de gemeenteraadsfractie van PrO in de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 15 november heeft ingenomen.  Dit omdat in het Raadsbrede Programma door de 4 partijen het volgende is geformuleerd over de werkwijze van het Gemeentebestuur. “Openheid en Integriteit, (….),   legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen en verantwoording”. 

PrO is van mening dat de wijze waarop in de afgelopen weken door de verschillende partijen en individuen is omgegaan met de kandidatuur van de beoogd wethouder haaks staat op deze beoogde werkwijze. 

Ondanks deze verwikkelingen heeft de ledenvergadering van PrO uitgesproken onverkort achter het Raadsbrede Programma te blijven staan en daar de volle verantwoordelijkheid voor te blijven nemen.
Dit betekent dat de fractie van PrO actief zal meewerken aan het werven en selecteren door de 4 bovengenoemde partijen van een derde wethouder, die ook naar de mening van Pro in staat moet worden geacht het Raadsbrede Programma uit te voeren.  De fractie van PrO zal zelf nu niet meer op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat vanuit haar eigen gelederen.  

Voorts heeft de Algemene Ledenvergadering uitgesproken dat PrO het initiatief neemt om indringend in overleg te treden met PGB, AB en CDA over de ontstane situatie. Pro wil de huidige situatie achter zich laten, maar wel helderheid verkrijgen over de feitelijke en gewenste rol van de verschillende participanten. Maar belangrijker nog, welke lering hieruit voor de komende periode getrokken kan en moet worden. Dit opnieuw met verwijzing naar hetgeen in het Raadsbrede Programma over de werkwijze van het Gemeentebestuur van Oisterwijk is opgenomen.