Donderdagavond 7 november was de raadsvergadering over de begroting. Onze algemene beeld van de begroting was redelijk positief. Natuurlijk hebben we grote zorgen over de WMO en de jeugdzorg en daarom moeten we ombuigen. Het college stelde in de begroting daarvoor een stelpost op, dat vonden wij niet zo’n hele mooie maar wel een hele praktische oplossing. Daar stemmen we dus mee in.

In de begroting zagen we in onze ogen vooral een waslijst aan acties, doelstellingen en meetcriteria. We zagen alleen geen ambities van het college. Er staan veel activiteiten in de begroting maar wij zijn eigenlijk op zoek naar de ambities van het college. Om het goede voorbeeld te geven dienden wij een amendement in waarin we wel onze ambities lieten zien. Deze  zijn :

  • 35% Sociale Woningbouw: verplicht 35% sociale woningbouw in alle plannen voor woningbouw, ook particuliere en daar niet van afwijken;
  • Meer Biodiversiteit: we vergroten de biodiversiteit door het  integraal onderdeel te maken van ALLE andere activiteiten voor het bereiken van een duurzamere, fossielvrije energievoorziening maar ook op andere beleidsterreinen;
  • Veehouderijbeleid: in september 2020  presenteren wij het Veehouderijbeleid aan de raad. Met expliciete aandacht voor de biodiversiteit, gezondheid, emissies en overlast voor de omgeving. Maar ook met aandacht voor de toekomst van de boeren voor een overgang naar duurzame, natuur inclusieve en/of biologische landbouw
  • Structureel Verminderen Armoede: we geven mensen in armoede niet alleen meer vis, maar we  leren hen tegelijkertijd vissen en geven hen visgerei. Zo kunnen ze voor zichzelf zorgen. We schakelen hiervoor sociale ondernemers in, maar we gaan ook kijken of we  succesvolle Oisterwijkers ‘in goeden doen’ kunnen koppelen aan mensen in armoede, om te kijken of zij hun eigen succesverhaal kunnen overbrengen. Daarbij gaat het expliciet NIET om geld, maar om het overdragen van kennis en instrumenten. En: we bereiden een experiment met een onvoorwaardelijke sociale uitkering voor.
  • Verminderen eenzaamheid: we willen Oisterwijk breed, met alle lokale sociale initiatieven,  ons richten op het verminderen van eenzaamheid. Denk aan mantelzorgers, sport, spel en culturele activiteiten, maar ook iets simpels als het fysiek toegankelijk maken van gebouwen
  • Voorrang aan Fiets- en Langzaam Verkeer: dit jaar gaan we eindelijk echt fietsers, voetgangers en ander langzaam verkeer voorrang geven. De rotondes van de Moergestelseweg (al in uitvoering), bij tehuizen, de druppelrotonde. We maken daarvoor een nieuw verkeersplan voor Oisterwijk, waarbij we expliciet kijken hoe we het doorgaande autoverkeer rond het centrum kunnen leiden en daarmee uit het centrum weren, en gelijktijdig wel bestemmingsverkeer willen toestaan.

Als laatste willen we dat het college meer grip krijgt het proces van de WMO en Jeugdzorg met een betere sturing op de uitvoering. Wij willen die enkele toegang, dat ene loket. De tweede is de lobby bij de landelijke overheid voor rechtvaardigere vergoedingen van onze kosten voor de zorg.

Dit zijn de ambities van PrO. Het verbaasde ons dan ook niet dat dit amendement niet werd aangenomen, maar zo hebben we wel onze prioriteiten en onze speerpunten kenbaar kunnen maken. Tijdens de beantwoording van het college tijdens de raadsvergadering hebben zij gelukkig wel hun eigen ambities uitgesproken.

Eigenlijk vinden we het oneerlijk dat wij als Oisterwijkse gemeenschap opgezadeld worden met een probleem dat de landelijke overheid ons heeft opgelegd. Intern in onze fractie heeft dit tot flinke discussies geleid: stellen we ons principieel op en weigeren we die problemen op te lossen? Of kijken we of we voor de overgangssituatie meegaan met de oplossing van het college?

Stefanie gaf een uniek standpunt. Als fractie zijn we het ideologisch eens met haar opmerking dat het dekken van de tekorten uit onze eigen algemene middelen een doodlopende weg is. Stefanie vindt dat het extra benodigde geld niet bij de inwoner moet worden gehaald. Ze is tegenstander van lastenverzwaring. Om die reden heeft ze tegen de begroting gestemd. Jean gaf de pragmatische kant van ons verhaal: we zitten nu in een overgangsfase en de zorg moet doorgaan. Daarom gaan hij, Myrte en Guy wel akkoord met deze ombuigingen en daarmee de begroting. Jean vertelde daarnaast dat wij zien dat het een intensief proces geweest is en dat het college heel goed geluisterd heeft naar de opmerkingen uit de samenleving en van de fracties.

Daarnaast dienden we nog een aantal andere moties en amendementen in die gelukkig wel aangenomen zijn.

De eerste ging over de basisstructuur. Wij willen niet dat de bezuinigingen ten koste gaan van de kwaliteit van de basisstructuur. Ons amendement daarover kon op grote steun rekenen. Mooi.

PrO zag dat er in de raad niet voldoende steun was om de kostendekkendheid van de leges op 100% te zetten. Maar onze aanpassing van het amendement naar 90% kostendekkendheid haalde het wel. Met dat geld verminderen we de verhoging van de OZB.

Onze moties voor een extra lobby richting de landelijke overheid om structureel meer geld vrij te maken voor de WMO ende Jeugdzorg, en om het Rijk te verzoeken de systematiek trap op trap af aan te passen, zijn beiden aangenomen. Trap-op-trap-af is dat de uitkering die wij van de staat krijgen afhangt van de uitgaven van de staat. Geeft zij meer geld uit, dan krijgen wij ook meer en andersom. Dat is voor gemeenten een hele onlogische en vaak onvoordelige regeling. Daarom willen we daar vanaf.

Als laatste is onze motie aangenomen die wij namens het B-team hebben ingediend. Ons B-team vraagt het college hen te helpen met betere samenwerking tussen de B-teams van Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek.

Daarnaast is mooi om te vermelden dat met het aannemen van deze begroting de hondenbelasting eindelijk is afgeschaft per 1 januari 2021. De VVD wilde dit nog terugkeren maar dat is gelukkig niet gebeurd.