Geschiedenis 

2011
Tijdens de behandeling van de begroting 2012 besloot de gemeenteraad (unaniem) dat het overdekte openbare zwembad De Leije zou worden afgestoten per 1 januari 2015. Dit besluit was de uitkomst van twee ontwikkelingen: de kerntakendiscussie (waarin de raad heeft bepaald dat de exploitatie van een gemeentelijk zwembad geen kerntaak van de gemeente is) en de wens om te komen tot een sluitende begroting.

De raad besloot om het Staalbergven wel open te houden gezien de toeristisch-recreatieve waarde.

2012
Op 15 november 2012 besloot de gemeenteraad (met instemming van PrO) om:

 • Geen middelen beschikbaar te stellen voor behoud van een zwemvoorziening;
 • Voor de instandhouding van een zwemfunctie samenwerking te zoeken met marktpartijen;
 • Daarbij in te zetten op behoud van de zwemfuncties “instructiezwemmen” en “doelgroep zwemmen” in de gemeente. (De functies “verenigingszwemmen” en “recreatief zwemmen” zouden dan

Ingevuld moeten worden door grote(re) zwembaden in de regio.)

De raad gaf het college daarbij opdracht om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om met marktpartijen:

 • De locatie zwembad te her ontwikkelen met een beperkte zwemfunctie voor doelgroepen
 • Particulier zwemwater in te zetten voor instructiezwemmen.

2013
Op 27 juni 2013 geeft de raad (unaniem) het college de opdracht om:

 • De initiatieven van marktpartijen voor de vorming van (nieuw) publiek zwemwater actief en met een positieve grondhouding te ondersteunen;
 • De combinatie van wonen&zorg&doelgroepenbad op de locatie de Leije te betrekken bij de ontwikkeling van het woningbouwprogramma vanaf 2020;
 • In overleg te treden met de provincie teneinde de woningbouwafspraken zodanig te wijzigen dat locatie de Leije eerder kan worden betrokken bij de te bouwen locaties, zo nodig met het uitruilen van al aangewezen locaties, inclusief de daaraan verbonden financiële gevolgen voor het grondbedrijf;
 • Onderzoek te doen naar het realiseren van een sporthal op den Donk;
 • Daarbij ook de haalbaarheid onderzoeken van het particulier exploiteren van een beperkte zwemfaciliteit op den Donk, al dan niet gekoppeld aan de sporthal inclusief de mogelijke financiële consequenties voor de gemeente;

2014
Op 6 februari 2014 gaf de raad het college opdracht om:

 • Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in de raad van 26 juni 2014 een voorstel te doen voor het tijdelijk open houden van zwembad de Leije. Als randvoorwaarden worden gesteld, een periode van minimaal 1 jaar vanaf 1 januari 2015 met de mogelijkheid voor jaarlijkse verlenging, zo mogelijk met de sporthal te exploiteren door derden, al dan niet met vrijwilligers en zodanig dat er sprake is van lagere kosten voor de gemeente.
 • Samen met belanghebbenden, onderzoek te doen naar het (doen) bouwen van en het door derden (waaronder de SportArena en andere particuliere initiatiefnemers) laten exploiteren van een sporthal en/of zwembad op Den Donk, waarbij verschillende varianten worden uitgewerkt die leiden tot voor de gemeente lagere kosten;
 • De uit te werken varianten dienen onder andere te bevatten:
  • een zwembad geschikt voor tenminste het gebruik t.b.v. zwemlessen en doelgroep wemmen;
  • een zwembad geschikt voor het gebruik door zwemvereniging en voor zwemlessen, doelgroep zwemmen en recreatief zwemmen;
  • een volwaardige sporthal

Discussie

De gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt waarde te hechten aan het hebben van een publiek zwembad in Oisterwijk. Inzet van discussie in de raad blijft:

 1. De keuze voor een zwembad met beperkte functies (doelgroepen bad) of voor een bad waarin alle zwemfuncties een volwaardige plek hebben (volwaardig bad).
 2. De keuze voor de locatie van het toekomstig zwembad.

Standpunt PrO

PrO is van mening dat er een doelgroepen bad zou moeten komen dat tevens geschikt is voor instructiezwemmen waarbij ook afgezwommen kan worden in het bad in Oisterwijk. Dit zwembad zou gerealiseerd moeten worden op locatie Den Donk. Dat kan wat PrO betreft in combinatie met een nieuwe sporthal.