Kaartje_parkeren_centrumDe oplossing voor het parkeerprobleem van de bewoners net buiten het centrum (centrumring) duurt in de ogen van PrO veel te lang. De focus is verschoven van de bewoners van de ring net buiten het centrum naar de centrumondernemers. Wij roepen onze collega partijen en het college op om te luisteren naar de oplossingen die de bewoners zelf hebben aangedragen en haast te maken met de uitvoering.

Februari 2014. De raadszaal zit stampvol. PrO belegt, na klachten van inwoners van de centrumring, een avond over hun parkeerproblemen. De aanwezigen bedenken zelf, groepsgewijs per straat, oplossingen. Ze discussiëren serieus en werken flink en hun suggesties zijn realistisch en haalbaar. PrO biedt het college deze oplossingen aan aan het college, dat belooft er serieus werk van te gaan maken. Een mooi voorbeeld hoe de politiek luistert en vervolgens aan een oplossing wil werken.

Rond de verkiezingen blijkt dat ook de andere partijen oog krijgen voor de problematiek. VVD, AB en PGB wijden er zelfs een paragraaf aan in hun coalitieakkoord. Maar helaas beginnen daar juist de problemen. Letterlijk staat er in dit akkoord: ’De parkeerdruk in en om het centrum van Oisterwijk wordt door inwoners, bezoekers en bedrijven als hoog ervaren. Daarom is het van belang dat dit probleem wordt onderzocht en dat daarvoor oplossingen worden uitgewerkt’.

De coalitie haalt er dus het centrum bij. Hierdoor ontstaat een totaal nieuwe situatie: het gaat niet meer alleen om omwonenden, maar ook om de ondernemers uit het centrum. De coalitie laat een extern bureau een duur onderzoek doen. En dat bureau schuift vervolgens zachtjes de kant-en-klare suggesties van de inwoners en PrO aan de kant. Weliswaar zijn inwoners vertegenwoordigd in de klankbordgroep, maar de belangen van de ondernemers bepalen vanaf dan de agenda.

En hoe staat het nu? We zijn inmiddels bijna twee jaar verder. Het bureau krijgt nog meer geld voor een onderzoek onder de werknemers van het centrum. Dat levert geen nieuwe inzichten op. We weten allang dat ambtenaren en medewerkers van de bedrijven uit het centrum de grootste problemen veroorzaken door in de ring rond het centrum gratis te parkeren. Daarbovenop komen de bezoekers van het centrum die geen parkeergeld wensen te betalen. Intussen staan de parkeerterreinen langs het spoor en onder de Tilander leeg, maar bezetten centrumwerknemers en ambtenaren al vanaf ’s ochtends vroeg, onder andere, het gratis parkeerterrein naast het notariskantoor.

PrO is diep ontgoocheld. In plaats van suggesties van bewoners op te pakken -mensen die dagelijks parkeerproblemen voor hun deur hebben-, zijn we bijna twee jaar en een hoop geld aan onderzoek verder, maar nog geen steek dichter bij een oplossing.

Waarom, vragen wij ons af, is er geen proef gedaan met een blauwe zone rond het centrum en een parkeervergunning voor bewoners? Waarom moet dit twee jaar duren en denkt men pas komend jaar een deel van de oplossing uit te voeren? Waarom hebben alle partijen, politiek, college en ambtenaren, de mond vol van burgerparticipatie maar luisteren ze niet naar de inwoners, die een hele avond lang serieus nagedacht hebben over oplossingen? En ondertussen zijn de problemen, door het toenemende aantal auto’s, alleen maar groter geworden. We roepen onze collega partijen en het college dan ook op sneller te werken en zich te focussen op de inwoners van de centrumrand, want zij hebben niet alleen het probleem, maar ze hebben ook zinvolle oplossingen aangedragen.

PrO heeft het probleem tijdens de begrotingsbehandeling voor de zoveelste keer aangekaart, maar de coalitie partijen maken zich drukker over de maximale parkeerduur van één uur in het centrum, dan over hun inwoners erbuiten. Pijnlijk.

Jean Coumans