Nieuwsbrief

PrO, PGB en CDA slaan handen ineen over herindeling Haaren

Op de site van het Brabants Dagblad kunt u lezen over de brief die PrO, PGB en CDA gezamenlijk gestuurd hebben aan de provincie. Onderwerp van deze brief is de opsplitsing van Haaren en het verzoek om de herindeling niet eerder plaats te laten vinden dan 2022. Hieronder vindt u de betreffende brief.

Oisterwijk, 17 maart 2017

Aan: College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Onderwerp: advies Augusteijn inzake opsplitsing Haaren
Geacht College,

Als oppositiepartijen in de gemeente Oisterwijk hebben wij herhaaldelijk het College van B&W van Oisterwijk verzocht ook onze mening mee te nemen in het advies aan u over de opsplitsing van Haaren. Helaas waren het College en de coalitie niet bereid dit te honoreren. Om die reden ontvangt u dit schrijven.

Zoals u wellicht weet, is er door het overstappen van het CDA naar de VVD in onze raad een bijzondere meerderheid ontstaan van VVD en AB, bestaande uit 12 van 21 zetels. Naar onze mening vertegenwoordigen deze twee partijen echter niet de meerderheid vanuit het mandaat van onze inwoners. Samen komen zij immers tot 10 zetels; een minderheid dus. Wij hechten er daarom aan om, samen met het CDA in Oisterwijk, ook onze zienswijze aan u kenbaar te maken.

Voor ons staan democratie en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij kunnen als oppositiepartijen en CDA dan ook niet leven met een voorstel waarin de reguliere verkiezingen van maart 2018 worden uitgesteld naar november 2019. Het verlengen van de huidige bestuursperiode met bijna 2 jaar is ten eerste wettelijk gezien niet mogelijk, maar zet bovendien de kiezers buiten spel. Dat strookt in onze ogen niet met de democratische grondbeginselen van onze rechtstaat. Daarnaast blijft hierdoor voorlopig onduidelijk voor onze inwoners en voor ons als partijen of de verkiezingen volgend jaar wel of niet doorgaan.

Aangezien de gemeente Haaren inmiddels een andere keuze heeft gemaakt en omdat ons vanuit het Oisterwijks belang niet duidelijk gemaakt is waarom haast is geboden, kiezen wij voor een herindeling per 01-01-2022. Mocht onverhoopt blijken dat meer haast geboden is, dan kunnen wij leven met een eerdere herindelingsdatum per 01-01-2020, mits er een zorgvuldig proces wordt doorlopen (met inbreng van de inwoners) en de reguliere verkiezingen van maart 2018 gewoon doorgaan.

Omdat dit geluid u anders niet bereikt zou hebben, kiezen wij ervoor u gezamenlijk dit onder de aandacht te brengen. Omdat wij de consequenties van de gemaakte keuzes ernstig vinden voor de democratie in zijn algemeenheid en voor het CDA in Oisterwijk in het bijzonder, sturen wij u deze brief namens ons alle drie.

Graag zouden wij ons standpunt nog nader toelichten in een persoonlijk onderhoud. Wij zouden het zeer betreuren als de provincie eraan zou meewerken om onze kiezers op deze manier hun democratisch recht te ontnemen.

Hoogachtend,
Namens PrO,    Namens Partij Gemeente Belangen,     Namens CDA,

Ruud v/d Star    Carlo van Esch                                      Noël Suurmeijer

De visie van PrO op de herindeling met Haaren

Vandaag discussiëren we als politiek van de gemeente Oisterwijk voor het eerst in het openbaar over de toetreding van de kern Haaren tot de gemeente Oisterwijk. Eerder zijn er op verzoek van de burgemeester een 2tal besloten bijeenkomsten geweest. De 1e besloten bijeenkomst had voor ons meerwaarde omdat vertrouwelijke informatie werd gedeeld. Toen bleek dat de tweede bijeenkomst bedoeld was om standpunten af te stemmen, hebben wij als PrO verzocht deze bijeenkomst niet door te laten gaan. Een discussie als deze moet in openbaarheid gevoerd worden, het gaat tenslotte alle inwoners van Oisterwijk aan. We leven in een democratie. Iets dat we ook toen gezegd hebben en daarom ook nu onze opvattingen in het openbaar. Laat ik namens PrO heel duidelijk zijn: Haaren is van harte welkom. Dat hebben we eerder gezegd en herhalen we nog maar een keer.

Wel maken wij ons zorgen over het feit dat ons, door de commissaris van de Koning, om een advies wordt gevraagd zonder dat we eigenlijk weten waar we ja tegen zeggen. Immers, de grootte van het gebied kennen we niet, de verdeling van de boedel is niet duidelijk en ook hadden we graag een knelpuntenanalyse gezien, waardoor we een heldere afweging zouden kunnen maken.

Helaas is dit niet de procedure. Dat zou kunnen betekenen dat we risico’s lopen die we nu niet in beeld hebben. Het betekent ook dat we voor de inwoners van Oisterwijk onvoldoende onze rol kunnen spelen. Helaas hebben wij geen invloed op dit proces. Jammer dat dit zo loopt.

Ik ben ook benieuwd hoe de andere partijen aankijken tegen het geven van een advies over iets waarvan je eigenlijk de inhoud niet kent.

Ook schijnt er nogal haast te zijn bij het hele proces. Dit, terwijl Haaren pas op 16 maart zelf vergadert over welke kant zij als gemeente op willen. En het is nog maar de vraag of de gemeenteraad van Haaren zich op laat jagen door de Provincie en die dag al besluiten neemt.

Hoe kijken de andere partijen aan tegen deze tijdsplanning van Haaren en onze planning?

De haast die om ons heen gemaakt wordt, lijkt ingegeven door angst. Blijft het wel goed gaan met de gemeente Haaren, zullen ze niet al hun spaarcentjes opmaken?, enz., enz. Zo wie zo is angst een slechte raadgever, maar daarbij is er geen noodzaak voor de angst  want  bij een herindelingsprocedure is vorenstaande goed geregeld is. (deARHI  procedure met name vermelden dat er preventief toezicht komt, dus deze angst is ongegrond. Het is niet de eerste keer dat er sprake is van een herindeling in NL.)

Laat duidelijk zijn: PrO gaat niet mee in dit verhaal dat op geen enkel feit is gestoeld. Wij vinden dat de gemeente Haaren, samen met haar inwoners, de tijd moet hebben om de overgang, samen met de omliggende gemeentes, goed vorm te geven. Wij vinden dat Haaren in ieder geval de kans moet krijgen uitvoering te geven aan haar raadsbesluit om de inwoners te raadplegen.

Een samenvoeging van het dorp Haaren en de gemeente Oisterwijk heeft een grote impact op Oisterwijk zo stelt de gemeente Oisterwijk zelf. Dus als het zon grote impact heeft op de gemeente Oisterwijk, moeten wij daar ook de tijd voor nemen.

En om in de discussie van vanavond alvast maar een schot voor de boeg te geven: wij willen, als 2e partij van Oisterwijk, dat ook onze stem gehoord wordt, ook in Den Bosch bij de CvK.

Immers, Oisterwijk krijgt het overgrote deel van de koek en de raad van Oisterwijk bestaat niet alleen uit een nipte, door het overstappen van het CDA ontstane meerderheid, die nu de coalitie vormt. Als je naar het aantal zetels na de verkiezingen kijkt heeft deze coalitie niet eens een mandaat van de meerderheid van de kiezers van onze gemeente. Immers de kiezers bepaalden dat VVD en AB werden samen nipt 10 raadszetels kregen.

Als PrO geloven we niet in een datum 1 januari 2019. Immers, de Provincie heeft ons laten weten dat die niet haalbaar is en ook in het rapport van de heer Augusteijn wordt na navraag bij het Ministerie dit geconstateerd.

Mijn vraag aan de andere partijen is dan ook waarom zij blijven vasthouden aan deze datum als het niet eens kan????   

Partijen die aan deze datum blijven vasthouden, willen naar onze mening de reguliere verkiezingen vermijden en zo doorregeren tot 1 januari 2020.

Daar zijn wij niet alleen op tegen, maar ook de Minister heeft eerder op vragen van verschillende 2e kamerfracties laten weten dat hij en de Kiesraad hier op tegen zijn en dat hij de nadelen met de betreffende gemeentes zal bespreken. Immers, de inwoners hebben een mandaat gegeven voor vier en niet zes jaar zeggen ook de Kiesraad en de Minister!

Voor PrO is dan ook duidelijk dat de aankomende reguliere verkiezingen gewoon moeten doorgaan. Inwoners hebben dat recht en er is geen enkele reden om hen dat recht te ontzeggen. Het is ook goed dat een nieuwe coalitie in Haaren de tijd krijgt om de opsplitsing voor te bereiden en daarover onder begeleiding van de Provincie, met omliggende gemeentes te overleggen. Zorgvuldigheid staat daarbij wat ons betreft voorop.

De suggestie dat nu het momentum is bij de inwoners van Haaren en dat we dat niet voorbij moeten laten gaan, kunnen wij niet zo goed plaatsen. Immers wie in Haaren rondkijkt ziet dat er nog steeds prachtige projecten van de grond komen of onlangs zijn gerealiseerd. Hoezo wordt er niet bestuurd en liggen zaken stil. Nog onlangs heeft het college daar met de erven Vughts overeenstemming bereikt over het afbreken van een megastal voor paarden en is de afbraak ook daadwerkelijk gerealiseerd. Zo zijn er tal van activiteiten te melden. Soms lijkt het wel of sommigen Haaren zo zwart mogelijk willen aftekenen om een bepaald doel te bereiken. Nogmaals, daar werkt PrO niet aan mee.

Wij zijn ervan overtuigd dat zorgvuldigheid het beste resultaat oplevert en dat ook de inwoners van de kern Haaren, als het besluit eenmaal genomen is, geen probleem hebben met herindeling in per 1 januari 2022.

Kunnen andere partijen uitleggen waarom het nu een goed momentum is voor de inwoner van Haaren en wat de inhoudelijke bezwaren zijn tegen 1 januari 2022 en of ze vinden dat de inwoners van Haaren daar ook iets van mogen vinden.

Waar wij hiervoor zitten is om het belang van de inwoners van Oisterwijk te vertegenwoordigen. Tot nu toe zijn onze inwoners nog op geen enkele wijze betrokken bij dit proces. Wij als PrO willen in het openbaar argumenten wisselen en overtuigd worden op basis van feiten. Door verkiezingen uit te stellen, worden onze inwoners buiten spel gezet. Zo ontstaat langzamerhand een steeds grotere kloof tussen politiek en inwoners. Immers, wie kan je nog vertrouwen als diezelfde politiek de Kieswet zo met voeten wil treden.

Resumerend: PrO ziet geen enkele reden om de reguliere verkiezingen in 2018 niet door te laten gaan en kiest nadrukkelijk voor een herindeling in 2022, zodat geen tussentijdse verkiezingen of verlengde periodes nodig zijn. De bewoners van de kern Haaren zijn van harte welkom, maar ook zij zijn gebaat bij zorgvuldigheid.

Afspraak is afspraak!

Parkeren in en om het centrum in Oisterwijk.

Eindelijk is de lang verwachte evaluatie van het parkeren rond het centrum naar de gemeenteraad gestuurd.

Inmiddels zijn we vier jaar verder vanaf de eerste door PrO georganiseerde  bijeenkomst over de parkeeroverlast rond het centrum. Ondanks vele goede suggesties van bewoners uit straten rond het centrum (waarmee men zo aan de slag gekund had), besloot het College, ondersteund door AB en VVD, dat er een werkgroep moest komen en een kostbaar onderzoeksbureau.

Ook werd besloten het parkeren in het centrum bij het onderzoek te betrekken. Dit leidde ertoe dat nogal wat ondernemers plaats konden nemen in de ‘klankbordgroep’. Hierdoor werden de belangen van de bewoners uit de straten rondom het centrum behoorlijk ondergesneeuwd.

Uiteindelijk bleek uit de gehouden tellingen in 2014 dat er inderdaad in nogal wat straten een té grote parkeerdruk aanwezig was. Echter, naar de wens van de omwonenden om blauwe zones in te stellen, werd niet geluisterd. Het bureau vond dat er op een aantal plekken vrij parkeren moest komen zodat op die manier de parkeerdruk uit de straten zou verdwijnen. Het College nam, samen met de coalitiepartijen, deze suggestie over. Daarbij werd eind vorig jaar een evaluatie toegezegd, waarbij nadrukkelijk werd gezegd dat indien er dan alsnog overbelasting zou zijn, alsnog een blauwe zone zou worden ingesteld. En u kunt het al raden: uit de evaluatie blijkt dat nog steeds een aantal straten overbelast zijn. Er zijn door het invoeren van meer plekken voor vrij parkeren verschuivingen opgetreden, maar er blijven straten waar de overbelasting niet is verdwenen, terwijl er toegezegd is dat daar een blauwe zone zou komen. Maar dat gaat volgens het college niet gebeuren.

Hoe geloofwaardig ben je als college als je op deze manier met de belangen van inwoners omgaat? Al jaren hebben inwoners last van het feit dat ze hun auto niet in hun eigen straat kwijt kunnen en dan komt het college met de oplossing dat er onder meer vrij parkeren bij het zwembad mogelijk wordt gemaakt.

College, we hadden iets met elkaar afgesproken. Politiek moet geloofwaardig zijn en het college dient hierin een voorbeeld te geven.

Als PrO zijn wij dan ook zeer teleurgesteld in de wijze waarop met de belangen van inwoners wordt omgegaan.

Ruud van der Star
Fractievoorzitter PrO

‘Parel’ verliest opnieuw een stukje glans

Het college van Oisterwijk heeft, met haar besluit om geen bomen terug te planten in de Kerkstraat, opnieuw een stukje afbreuk gedaan aan de door haar zo belangrijk gevonden slogan “Parel in het groen’. Afgelopen donderdag heeft PrO geprobeerd aan de hand van een discussiestuk de besluitvorming hieromtrent en de gevolgen voor de uitstraling van ons dorp te bespreken, maar al snel was duidelijk dat men niet van plan was het besluit te herzien.

Helaas moesten we vaststellen dat onze gedachte dat ‘de groene hoofdstructuur’ waaronder de bomen in de Kerkstraat vallen, niet alleen een zaak is van een klankbordgroep uit de Kerkstraat, weinig bijval kreeg. PrO is van mening dat over de groene uitstraling van ons dorp wij samen dienen te waken. Daarom hadden wij dit besluit ook graag in de gemeenteraad besproken. Immers in het bestemmingsplan zijn ook het groen, en de bomen benoemd als waarde voor het  ‘beschermd dorpsgezicht’. En ook in de eind 2016 vastgestelde bomen nota worden de bomen in de Kerkstraat tot onze “hoofdstructuur gemeentelijke bomen” gerekend. Helaas viel de herinrichting Kerkstraat nog binnen de oude regeling. Door handig gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheden in deze door de raad vastgestelde plannen, heeft het college dit besluit kunnen nemen zonder het aan de gemeente raad voor te leggen. PrO betreurt dat het college voor deze aanpak heeft gekozen. Wij snappen dat bewoners en bedrijven in de Kerkstraat inspraak mogen hebben op de inrichting van hun straat. Maar PrO vindt ook dat de grotere belangen van al onze inwoners gewogen moeten worden. De beeldbepalende Kerkstraat is daarvoor te belangrijk.

Gelukkig stellen wij tegelijkertijd vast dat het College, na jaren aandacht vragen voor de beplanting van de boomspiegels in Dorpstraat en De Lind door PrO, eindelijk hier wél actie onderneemt. Uiteraard juichen wij dat toe, want de uitstraling van het centrum is vele inwoners al jaren een doorn in het oog.

Maar niet alleen het centrum heeft onze aandacht. Voor de renovatie van de Beukendreef heeft het college een kapvergunning aangevraagd voor 72 bomen. Dat is nodig omdat vele bomen ziek zijn en bij aanleg van een nieuw riool anderen ernstig zullen beschadigen. Maar ook hier is het van belang dat niet alleen bestrating voorrang krijgt. Ook de bomen in de Beukendreef zijn specifiek opgenomen in de recente bomennota, weliswaar als “nevenstructuur gemeentelijke bomen” maar daarmee wel belangrijk voor de uitstraling van Oisterwijk. Wij zullen als PrO dan ook de nauwlettend kijken naar de plannen voor herplanting.

Ruud van der Star
Fractievoorzitter PrO

Nieuwsbrief

Categorieën

maart 2017
m D w d v Z Z
« feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archief