Hoe wil PrO de gemeente Oisterwijk zien?

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 september 2010 is er door een 25 tal leden van PrO en enkele belangstellenden gesproken over wat voor ons de kernwaarden zijn. Deze kernwaarden geven voor ons richting aan de keuzes die gemaakt gaan worden in de komende jaren.

Hoewel het niet gemakkelijk is waarden te vatten in woorden toch een aantal overstijgende begrippen in dit verband.

  • Dienstbaarheid. De lokale overheid dient zich dienend op te stellen, waarbij met name gekeken moet worden naar het faciliteren van mensen, die op eigen kracht (nog) niet in staat zijn volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Dienstbaarheid komt vanuit een innerlijke overtuiging en is iets anders dan klantgerichtheid.
  • Eigenheid. De eigen kracht van de individuele mensen zelf en de samenleving als geheel dient nadrukkelijk ondersteund te worden. Het gaat er niet om zaken over te nemen, maar om de positieve krachten tot zelfredzaamheid te ondersteunen.
  • Saamhorigheid. Het participeren van alle mensen, ook van de mensen met minder mogelijkheden, moet bevorderd worden. Vandaar onze keuze voor het bieden van goede faciliteiten in gebouw en ondersteuning voor het onderwijs, het geven van mogelijkheden aan de jeugd om zich te ontwikkelen en een belangrijke plaats te geven aan de vrijwillige inzet van mensen in vrijwilligerswerk in wijken, verenigingen en organisaties. Een grote sociale cohesie en verbinding tussen mensen en groepen is daarvoor het ijkpunt.
  • Verscheidenheid. Mensen mogen verschillend zijn en zich verschillend uiten. Vandaar ook dat er voor ons een volwaardige plaats is voor alle groepen in de samenleving. Diversiteit in kleur, geloof, leeftijd en overtuiging is een meerwaarde voor de samenleving in plaats van een bedreiging
  • Duurzaamheid. Deze mensen moeten ook kunnen leven in een omgeving die mogelijkheden en kansen biedt om een harmonieuze ontwikkeling. Vandaar ook dat wij kiezen voor een gemeente waarin op een duurzame wijze een evenwicht gevonden wordt tussen groen en rood in de omgeving. Het evenwicht daarin kan en mag niet verstoord worden.
  • Gezondheid. Een belangrijke te handhaven en verder te ontwikkelen kernwaarde van de gemeente Oisterwijk is dan ook haar groene omgeving. Verbetering daarvan moet de overhand krijgen op de bedreigingen daarvan door het tegengaan van ongewenste industriële agrarische en recreatieve ontwikkeling in het buitengebied.