Schaliegaslocaties Midden-Brabant

Schaliegaslocaties Midden-Brabant

Minister Kamp heeft geconcludeerd dat de winning van schaliegas een beheersbaar risico is. De gemeenten rond Oisterwijk zijn kandidaat voor de eerste proefboringen. Oisterwijk en Moergestel liggen echter ook in het boorgebied. Mocht het ooit zover komen dat blijkt dat schaliegas rendabel te winnen is in Boxtel en Haaren,  dan zullen de boorinstallaties ook naar Oisterwijk komen.

PrO is daar tegen. Niet alleen vanwege het risico op vervuild grondwater en een hogere kans op aardbevingen, maar zeker ook omdat de transitie naar echte duurzame energie erdoor verder buiten bereik raakt.

De komende raadsvergadering roept PrO in een motie het college op om al het mogelijke te doen om te voorkomen dat de proefboringen en winning van schaliegas naar het grondgebied van onze gemeente komt. Deze motie zal breed gesteund worden door de overige partijen.

Lees verder om de tekst van deze motie te lezen.

Motie vreemd aan de orde van de dag: schaliegasboringen

De Raad van de gemeente Oisterwijk, in vergadering bijeen op 26 september 2013,

Overwegende dat:

  1. het grondgebied van de gemeente Oisterwijk in het voorgenomen zoekgebied voor schaliegaswinning valt;
  2. de aanwezigheid van meerdere boorlocaties in de nabijheid van (kwetsbare) natuurgebieden op gespannen voet staat met het beleid van de gemeente om de rijkdom en diversiteit van de natuurlandschappen voor de toekomst te waarborgen, duurzaam te investeren in kwaliteit en te streven naar een recreatieve gemeente van hoge kwaliteit;
  3. er grote risico’s kleven aan boringen naar en de winning van schaliegas, zoals vervuiling van grond- en drinkwater, inzakkingen/bodemdalingen en aardbevingen;
  4. de uitmuntende kwaliteit van het grond- en drinkwater in Brabant niet alleen essentieel is voor de volksgezondheid, maar ook een zeer belangrijke vestigingsfactor is voor o.a. de voedingsmiddelenindustrie en daarmee voor de economische bedrijvigheid;
  5. het gemeentebestuur van Oisterwijk zo veel mogelijk kiest voor energiebronnen die geen CO2 uitstoten, zoals zonne-energie en windenergie en dus geen uitbreiding van fossiele brandstoffen voorstaat;
  6. het gemeentebestuur van Oisterwijk de generaties na ons niet verder wil belasten en daarom inzet op energiebesparing en omschakeling naar duurzame energieopwekking;
  7. de exploitatie van schaliegas niet past bij deze doelstellingen c.q. dit beleid en daarmee investeringen in duurzame energie ernstig zal vertragen;

Spreekt zich uit tegen (proef)boringen naar en winning van schaliegas in het algemeen en in de regio Midden-Brabant (inclusief het Groene Woud) en op het grondgebied van de gemeente Oisterwijk in het bijzonder;
Roept het bestuur van de provincie Noord-Brabant op al het mogelijke te doen om (proef)boringen en winning van schaliegas provinciebreed te voorkomen;
En draagt het College op:

  • het initiatief van het gemeentebestuur van Boxtel te steunen en samen met de andere gemeenten in Brabant/Nederland het kabinet een duidelijk geluid te laten horen tegen het boren naar schaliegas;
  • zelf al het mogelijke te doen waardoor (proef)boringen naar schaliegas worden verhinderd;
  • zich met kracht te blijven inzetten voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.

En gaat over tot de orde van de dag.
De fractie van PrO

Andere fracties