Zorg van rijk naar gemeente:

Sinds 1 januari is er iets ingrijpend veranderd: vanaf nu regelt de gemeente de zorg voor de jeugd, ouderen en gehandicapten en voor de arbeidsmarkt. De regering heeft deze taken overgeheveld naar de gemeentes.
Formeel heet het: Decentralisaties in het sociale domein. De reden is dat de overheid ‘de zorg dichter bij u wil brengen’, maar gelijktijdig wil ze er ook 30% op bezuinigen. Dat is dus een enorme klus voor onze gemeente. Het zal ingrijpende gevolgen hebben als u hulp- of zorgbehoevend bent.  We verwachten ook strubbelingen en problemen tijdens deovergangsperiode, dat kan bijna niet anders.  Maar, om onze grote voetbalfilosoof aan te halen,  ‘ieder nadeel hep zijn voordeel’. Onze gemeente ziet het als een kans om de zorg beter af te stemmen op uw behoefte.

Over welke zorg hebben het nu precies? Het gaat over mensen die nu ondersteuningkrijgen uit de AWBZ of de WMO, die met jeugdhulpverlening te maken hebben of die naar een baan op de arbeidsmarkt begeleidt worden, zoals in de sociale werkvoorziening. Alleveranderingen staan in een overzicht (klik hier) bij elkaar.

Oisterwijk: zelf verantwoordelijkheid nemen

De gemeente Oisterwijk is helder in haar nieuwe beleid: eerst zelf proberen, dan hulp in je omgeving zoeken en daarna pas aankloppen bij de gemeente voor hulp. Hulp is geen recht meer, maar een gunst. Oisterwijk is een gemeenschap met een sterke sociale samenhang en een bloeiend verenigingsleven. Daarom denkt het college dat mantelzorg uit onze eigen gemeenschap een nog belangrijker onderdeel gaat worden van de zorg voor hen die het nodig hebben. Lukt dit ook niet, dan kunnen inwoners aankloppen bij de gemeente. De eerste bezuinigingsmaatregel is er ook al door: poetshulp verdwijnt. Inwoners moeten dat zelf gaan betalen.

Ook stimuleert Oisterwijk dat iedereen aan het werk gaat, betaald of onbetaald. Want daarmee vergroten onze inwoners hun eigenwaarde en geluksgevoel. PrO is daar niet zo voor, maar we gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt.

Hoe kunt u zorg aanvragen?

Oisterwijk onderscheidt eenvoudige zorg en complexe zorg.

Eenvoudige zorg, vaak een enkelvoudig probleem, zoals een rolstoel of even wat hulp bij de opvoeding, gaat via de bekende loketten. Dat zijn de huisarts, de school (inclusief voorschoolse opvang, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf), het consultatiebureau, het klant informatie centrum en het loket van de gemeente, het jongerenwerk, het Vrijwilligerssteunpunt of het Maatschappelijk werk. Voor eenvoudige hulp kijkt de gemeente met de inwoner of deze zijn probleem niet zelf kan oplossen of dat er iemand in de omgeving is die dat kan doen.

Aanvragen voor Complexe zorg lopen via het Sociaal Team. Daarbij gaat het vaak om meerdere problemen tegelijk bij een persoon of in een gezin. Denk aan een combinatie van verslaving, criminaliteit, op0voedingsproblemen, ruzie met de wijk etc. Het doel is: één gezin – één plan – één hulpverlener.

Bij de intakegesprekken met het sociaal team, mag iemand zich laten helpen door bijvoorbeeld familie, een vrijwilliger of een beroepskracht.  Het sociaal team beslist uiteindelijk zelf of en welke intensieve, gespecialiseerde hulp ingezet moet worden.

De laatste stand van zaken

Op het gemeentehuis wordt keihard gewerkt om alles op orde te krijgen. Dat gaat niet van een leien dakje, want bijvoorbeeld infomatie over inwoners met zorg  was pas heel laat beschikbaar waardoor de voorbereidingen (te?) laat zijn begonnen. Ook helpt het niet dat de uitbetaling van de Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s), waarmee de  hulpverleners worden betaald, in het honderd lopen en dat Thebe Thuiszorg failliet is gegaan. Dat zorgt voor veel extra werk op het gemeentehuis. Maar het lijkt alsof dat goed is opgelost.

Als eerste bezuinigingsmaatregel heeft het college gekozen om de poetshulp niet meer te vergoeden. Wanneer iemand in Oisterwijk schoonmaakondersteuning, de huidige HbH1, nodig heeft verwijst de gemeente hem of haar naar de particuliere markt. De gemeente speelt hierin in geen rol meer. Is je inkomen minder dan 120% van het minimum inkomen, dan kan je de gemeente vragen om een tegemoetkoming voor bijzondere bijstand. PrO vindt dit de verkeerde manier van bezuinigen. Deze eenvoudige hulp zorgt er namelijk voor dat Oisterwijkers langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wat staat er nog op de planning?

Een van de grootste wijzigingen is dat de gemeente wil bezuinigen op dure specialistische zorg, door deze te vervangen door een stevige  ‘sociale basisstructuur’.  Met de sociale basisstructuur wordt bedoeld alle voorzieningen in de naaste omgeving, zoals de sportvereniging, het wijkcentrum, de school, vrijwilligersorganisaties. Veel van deze organisaties bieden nu ook al informele ondersteuning aan inwoners die dat (tijdelijk) nodig hebben. Ook beroepskrachten die de basisstructuur helpen en versterken, worden gerekend tot de basisstructuur. Denk aan het Welzijnswerk.  Door een goede basisstructuur hoeven mensen minder snel een beroep te doen op individuele, specialistische voorzieningen. Dit vraagt meer, en andere dingen van de basisstructuur dan we tot nu toe hebben gedaan. Het College vertelt ons in  het 1e kwartaal hoe ze dit wil gaan aanpakken. Hoewel we het een goed idee vinden, maken we ons wel grote zorgen over de uitvoering. Net als bij het afschaffen van de poetshulp., zijn we erg bang dat er mensen buiten de boot vallen en in nog grotere problemen komen.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over de decentralisaties in het sociale domein?
Neem dan contact op met Jan de Laat.

 

Stuur een bericht

Standpunt van PrO

Onze wethouders uit de vorige coalitie, Joop van Hezik en Maarten Pieters, hebben erg veel voorbereidend werk gedaan voor deze decentralisaties. Zij geloofden er heilig in dat dit een kans was om de zorg aan onze inwoners te verbeteren met creatieve en innovatieve oplossingen. Wij geloven dat met hen. Maar de kwaliteit zit hem duidelijk in de uitvoering: hoe zet je je plannen om in acties. Daarvoor moet je goede voorwaarden scheppen: een goed sociaal team, een sterke basisstructuur en goed toezicht op uitvoering en geldstromen. En dan houden wij ons hart vast.

Bijvoorbeeld het Sociaal Team kan snel beslissen over hulp, zonder ellenlange procedures. Maar dit Sociaal Team staat nog in de kinderschoenen. De tijd daarvoor wordt wel krap. PrO ziet een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • De samenwerking en afstemming tussen Sociaal Team, vrijwilligers, gemeente en zorgaanbieders zal optimaal ingericht moeten worden om te voorkomen dat de toegang naar de zorg via het Sociaal Team leidt tot vertraging bij de inzet van zorg en ondersteuning.
  • Het vraagt van alle deelnemers in dit speelveld grote flexibiliteit en discipline om zorgvuldig om te gaan met de informatie van de inwoners van Oisterwijk. Dit om te voorkomen dat zonder enige reden alle informatie gedeeld wordt met iedereen.

Wij vinden dat de plannen voor het versterken van de basisstructuur er allang hadden moeten zijn. Het is namelijk een heel belangrijk deel van de oplossing voor Oisterwijk. Het lijkt wel alsof het college het een beetje vergeten is. Wij zijn er erg benieuwd naar. We hopen op creatieve ideeën met een grote impact, maar vrezen het ergste. Het college heeft tot nu toe nog niet laten zien erg creatief te zijn.

Over het toezicht op de uitvoering en geldstromen, de monitor, kunnen we kort zijn: we zijn helemaal niet tevreden over de stand van zaken tot nu toe. Zoals de monitor er nu uitziet zegt die ons niets. De wethouders willen graag dat wij hen ‘vertrouwen’ en hoezeer wij dat ook zouden willen, de taak van onze raadsleden is nu juist ‘controleren’ en dat op de voorgestelde wijze maar heel matig.

Inzet PrO: geen inwoners tussen wal en schip

Wij willen een hoop dingen graag anders, maar helaas zitten we in de oppositie. Pro kan nu dan ook weinig anders dan de ontwikkelingen nauwgezet volgen en te kijken of we onze invloed kunnen gebruiken om iedereen in Oisterwijk de zorg en ondersteuning krijgt die iedereen nodig heeft.

PrO zal het college dan ook periodiek vragen naar de stand van zaken op dit onderwerp om te voorkomen dat er inwoners van Oisterwijk ‘tussen de wal en het schip’ vallen.