Vandaag discussiëren we als politiek van de gemeente Oisterwijk voor het eerst in het openbaar over de toetreding van de kern Haaren tot de gemeente Oisterwijk. Eerder zijn er op verzoek van de burgemeester een 2tal besloten bijeenkomsten geweest. De 1e besloten bijeenkomst had voor ons meerwaarde omdat vertrouwelijke informatie werd gedeeld. Toen bleek dat de tweede bijeenkomst bedoeld was om standpunten af te stemmen, hebben wij als PrO verzocht deze bijeenkomst niet door te laten gaan. Een discussie als deze moet in openbaarheid gevoerd worden, het gaat tenslotte alle inwoners van Oisterwijk aan. We leven in een democratie. Iets dat we ook toen gezegd hebben en daarom ook nu onze opvattingen in het openbaar. Laat ik namens PrO heel duidelijk zijn: Haaren is van harte welkom. Dat hebben we eerder gezegd en herhalen we nog maar een keer.

Wel maken wij ons zorgen over het feit dat ons, door de commissaris van de Koning, om een advies wordt gevraagd zonder dat we eigenlijk weten waar we ja tegen zeggen. Immers, de grootte van het gebied kennen we niet, de verdeling van de boedel is niet duidelijk en ook hadden we graag een knelpuntenanalyse gezien, waardoor we een heldere afweging zouden kunnen maken.

Helaas is dit niet de procedure. Dat zou kunnen betekenen dat we risico’s lopen die we nu niet in beeld hebben. Het betekent ook dat we voor de inwoners van Oisterwijk onvoldoende onze rol kunnen spelen. Helaas hebben wij geen invloed op dit proces. Jammer dat dit zo loopt.

Ik ben ook benieuwd hoe de andere partijen aankijken tegen het geven van een advies over iets waarvan je eigenlijk de inhoud niet kent.

Ook schijnt er nogal haast te zijn bij het hele proces. Dit, terwijl Haaren pas op 16 maart zelf vergadert over welke kant zij als gemeente op willen. En het is nog maar de vraag of de gemeenteraad van Haaren zich op laat jagen door de Provincie en die dag al besluiten neemt.

Hoe kijken de andere partijen aan tegen deze tijdsplanning van Haaren en onze planning?

De haast die om ons heen gemaakt wordt, lijkt ingegeven door angst. Blijft het wel goed gaan met de gemeente Haaren, zullen ze niet al hun spaarcentjes opmaken?, enz., enz. Zo wie zo is angst een slechte raadgever, maar daarbij is er geen noodzaak voor de angst  want  bij een herindelingsprocedure is vorenstaande goed geregeld is. (deARHI  procedure met name vermelden dat er preventief toezicht komt, dus deze angst is ongegrond. Het is niet de eerste keer dat er sprake is van een herindeling in NL.)

Laat duidelijk zijn: PrO gaat niet mee in dit verhaal dat op geen enkel feit is gestoeld. Wij vinden dat de gemeente Haaren, samen met haar inwoners, de tijd moet hebben om de overgang, samen met de omliggende gemeentes, goed vorm te geven. Wij vinden dat Haaren in ieder geval de kans moet krijgen uitvoering te geven aan haar raadsbesluit om de inwoners te raadplegen.

Een samenvoeging van het dorp Haaren en de gemeente Oisterwijk heeft een grote impact op Oisterwijk zo stelt de gemeente Oisterwijk zelf. Dus als het zon grote impact heeft op de gemeente Oisterwijk, moeten wij daar ook de tijd voor nemen.

En om in de discussie van vanavond alvast maar een schot voor de boeg te geven: wij willen, als 2e partij van Oisterwijk, dat ook onze stem gehoord wordt, ook in Den Bosch bij de CvK.

Immers, Oisterwijk krijgt het overgrote deel van de koek en de raad van Oisterwijk bestaat niet alleen uit een nipte, door het overstappen van het CDA ontstane meerderheid, die nu de coalitie vormt. Als je naar het aantal zetels na de verkiezingen kijkt heeft deze coalitie niet eens een mandaat van de meerderheid van de kiezers van onze gemeente. Immers de kiezers bepaalden dat VVD en AB werden samen nipt 10 raadszetels kregen.

Als PrO geloven we niet in een datum 1 januari 2019. Immers, de Provincie heeft ons laten weten dat die niet haalbaar is en ook in het rapport van de heer Augusteijn wordt na navraag bij het Ministerie dit geconstateerd.

Mijn vraag aan de andere partijen is dan ook waarom zij blijven vasthouden aan deze datum als het niet eens kan????   

Partijen die aan deze datum blijven vasthouden, willen naar onze mening de reguliere verkiezingen vermijden en zo doorregeren tot 1 januari 2020.

Daar zijn wij niet alleen op tegen, maar ook de Minister heeft eerder op vragen van verschillende 2e kamerfracties laten weten dat hij en de Kiesraad hier op tegen zijn en dat hij de nadelen met de betreffende gemeentes zal bespreken. Immers, de inwoners hebben een mandaat gegeven voor vier en niet zes jaar zeggen ook de Kiesraad en de Minister!

Voor PrO is dan ook duidelijk dat de aankomende reguliere verkiezingen gewoon moeten doorgaan. Inwoners hebben dat recht en er is geen enkele reden om hen dat recht te ontzeggen. Het is ook goed dat een nieuwe coalitie in Haaren de tijd krijgt om de opsplitsing voor te bereiden en daarover onder begeleiding van de Provincie, met omliggende gemeentes te overleggen. Zorgvuldigheid staat daarbij wat ons betreft voorop.

De suggestie dat nu het momentum is bij de inwoners van Haaren en dat we dat niet voorbij moeten laten gaan, kunnen wij niet zo goed plaatsen. Immers wie in Haaren rondkijkt ziet dat er nog steeds prachtige projecten van de grond komen of onlangs zijn gerealiseerd. Hoezo wordt er niet bestuurd en liggen zaken stil. Nog onlangs heeft het college daar met de erven Vughts overeenstemming bereikt over het afbreken van een megastal voor paarden en is de afbraak ook daadwerkelijk gerealiseerd. Zo zijn er tal van activiteiten te melden. Soms lijkt het wel of sommigen Haaren zo zwart mogelijk willen aftekenen om een bepaald doel te bereiken. Nogmaals, daar werkt PrO niet aan mee.

Wij zijn ervan overtuigd dat zorgvuldigheid het beste resultaat oplevert en dat ook de inwoners van de kern Haaren, als het besluit eenmaal genomen is, geen probleem hebben met herindeling in per 1 januari 2022.

Kunnen andere partijen uitleggen waarom het nu een goed momentum is voor de inwoner van Haaren en wat de inhoudelijke bezwaren zijn tegen 1 januari 2022 en of ze vinden dat de inwoners van Haaren daar ook iets van mogen vinden.

Waar wij hiervoor zitten is om het belang van de inwoners van Oisterwijk te vertegenwoordigen. Tot nu toe zijn onze inwoners nog op geen enkele wijze betrokken bij dit proces. Wij als PrO willen in het openbaar argumenten wisselen en overtuigd worden op basis van feiten. Door verkiezingen uit te stellen, worden onze inwoners buiten spel gezet. Zo ontstaat langzamerhand een steeds grotere kloof tussen politiek en inwoners. Immers, wie kan je nog vertrouwen als diezelfde politiek de Kieswet zo met voeten wil treden.

Resumerend: PrO ziet geen enkele reden om de reguliere verkiezingen in 2018 niet door te laten gaan en kiest nadrukkelijk voor een herindeling in 2022, zodat geen tussentijdse verkiezingen of verlengde periodes nodig zijn. De bewoners van de kern Haaren zijn van harte welkom, maar ook zij zijn gebaat bij zorgvuldigheid.